FC Socrates
Published in

FC Socrates

Het mooiste lelijke eendje van Barcelona

@ RCD Espanyol de Barcelona
De buurtbewoners konden vanop hun terras de wedstrijden volgen (RCD Espanyol de Barcelona)
De topscorer van het WK 1982 (fifa.com)
Luchtfoto van de flatgebouwen die het oude Espanyol stadion hebben ingenomen (Pedro Madueño)

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store