Indicacions per als ponents

Informació important sobre el rol dels ponents als seminaris

Donada la seva estructura, els seminaris no són possibles sense la participació dels assistents que adopten el rol de ponents. En aquest sentit, la presentació del seu projecte és l’eix vertebrador de la discussió i és a partir de la seva contribució que la resta d’assistents poden posar al seu servei tota la seva expertesa en el disseny, la conducció i l’anàlisi de les dades obtingudes en la investigació. Els seminaris, per tant, no tenen com a objectiu presentar els resultats d’una investigació tancada, sinó plantejar i sotmetre a debat els interrogants a què els investigadors s’enfronten en relació al seu projecte en particular, ja sigui en la fase de disseny o en la d’execució.

Tot i que la seva finalitat última és contribuir al debat sobre la millora de la qualitat de la investigació portada a terme a la Universitat, els seminaris només tenen sentit si són capaços de generar un espai en què els ponents puguin compartir les seves decisions metodològiques i, particularment, sotmetre a debat i rebre orientacions sobre els aspectes que tenen a veure amb el disseny general de la seva investigació, la construcció dels seus instruments, la selecció dels seus participants, els procediments necessaris per portar a terme el seu treball de camp, l’estratègia analítica més adequada per obtenir les seves evidències o els productes que poden servir per difondre la seva investigació.

En aquest sentit, per tal d’organitzar les seves exposicions, els ponents han de ser capaços de proporcionar als assistents tot el context necessari per entendre els objectius de la seva investigació, la situació en què es troba i els aspectes relacionats amb el disseny, la conducció o l’anàlisi de les dades obtingudes. Per fer-ho, de manera que el torn obert de discussió conduit pels organitzadors sigui realment profitós, els ponents han de donar resposta a sis preguntes fonamentals de la millor manera que sigui possible: les cinc W i una H.

Cinc W i una H

De manera sintètica, la resposta a aquestes sis preguntes ha de servir als ponents per caracteritzar el seu projecte d’investigació i, adoptant un estil clar i concís, permetre que els investigadors no familiaritzats amb la temàtica específica objecte del seu estudi puguin comprendre el context particular en què estan prenent les seves decisions. Les referències bibliogràfiques poden ser útils, però el que és realment important és anar al gra i compartir els detalls específics sobre les decisions metodològiques que els ponents estan prenent o han pres en relació al disseny, la conducció o l’anàlisi de les dades obtingudes en la seva investigació.

D’acord amb la formulació original de les cinc W i una H:

  • Who? Qui porta a terme el projecte d’investigació? Una breu presentació personal del ponent posant èmfasi en la seva trajectòria i experiència investigadora en relació al seu objecte d’estudi serà suficient.
  • What? Què es proposa la investigació? De manera particular, el ponent haurà d’explicitar quines són les preguntes o els objectius de la seva investigació i quina és la seva motivació general per portar-la a terme.
  • Where? En quin context es desenvolupa o s’ha desenvolupat el treball de camp? Tenint en compte la multiplicitat de treballs de camp que poden servir per donar resposta als objectius d’una investigació, qui són, com han estat triats i en quin context local particular es troben els participants?
  • When? En quin context temporal es desenvolupa o s’ha desenvolupat el treball de camp? De manera complementària a la pregunta anterior, quin és el moment en què es porta a terme el treball de camp de la investigació?
  • Why? Per què és necessari portar a terme aquesta investigació? O, el que és el mateix, quin és el resultat esperat o quines poden ser les conseqüències pràctiques derivades de les conclusions obtingudes després d’aquest esforç?
  • How? De quina manera es fa la investigació? Com a conclusió, la resposta a aquesta pregunta hauria de proporcionar la informació suficient en relació al disseny del projecte, els instruments desenvolupats i l’estratègia analítica prevista per obtenir els resultats.

Procediment per participar com a ponents als seminaris d’investigació

Per tal d’adoptar el rol de ponent en un dels seminaris, els estudiants, professors, investigadors o professionals de la UOC interessats en exposar el seu projecte han d’enviar un correu electrònic a femrecerca@uoc.edu. Aquest missatge ha de servir per proporcionar un títol i un abstract per a la presentació del seu projecte d’investigació que doni resposta a les cinc W i una H i, de manera particular, als punts punts crítics en relació a les decisions metodològiques que els ponents voldrien sotmetre a debat o consideració. A més, una foto i un breu currículum d’un paràgraf seran benvinguts.

Una vegada acceptat el projecte per a la seva exposició serà assignat a un seminari en què el ponent portarà a terme la seva exposició amb una durada d’uns 15 minuts i participarà en la discussió posterior amb la resta d’assistents. El format de la presentació és lliure però, de manera orientativa, haurà de proporcionar el context necessari per tal que la resta de participants del seminari puguin entendre les decisions metodològiques que els ponents estan prenent o han pres en relació al disseny, la conducció o l’anàlisi de les dades obtingudes en la seva investigació.

Si així ho consideren oportú, els ponents poden utilitzar qualsevol tipus de suport a la seva presentació, ja sigui un PPT o qualsevol altra documentació addicional en forma de dossier o handout per proporcionar informació més detallada als assistents. Els organitzadors s’encarregaran de disposar de les còpies en paper necessàries de la documentació per portar a terme el seminari.

Like what you read? Give Julio Meneses a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.