Seminari S01E01 (2017/03/22)

Sobre l’ocupabilitat dels estudiants en línia i la visualització de plans d’estudi

[S01E01] Assistents al Seminari #FemRecerca. Fotografies de David Masip (esquerra) i Julià Minguillón (dreta).
[S01E01] Juan-Francisco Martínez-Cerdà (esquerra) i Laia Blasco-Soplon (dreta). Fotografies de Julià Minguillón.

Aquest seminari va ser dut a terme el passat dimecres 22 de març de 2017 i va comptar amb les ponències de Juan-Francisco Martínez-Cerdà i Laia Blasco-Soplon.

Ponències del seminari

Ja tinc escales d’avaluació psicomètrica… i ara què?

Juan-Francisco Martínez-Cerdà

El ponent està portant a terme una investigació relacionada amb la seva tesi doctoral, dirigida pel Dr. Joan Torrent-Sellens a la UOC. La seva recerca té a veure amb l’adquisició de competències orientades cap a l’ocupabilitat per part d’estudiants d’e-learning. Aquests estudiants estan adquirint certes habilitats en contextos educatius online que tenen en compte els quatre àmbits dels sistemes socio-tècnics: TIC, tasques, persones, i estructura. La investigació es porta a terme amb estudiants de la UOC. Es va fer un estudi quantitatiu mitjançant una enquesta. La mostra final va ser de 930 estudiants. El treball de camp es va portar a terme durant els mesos de febrer-abril de 2016. La recerca vol aportar nous resultats en relació a les diferents competències que es poden desenvolupar per part d’alumnes de sistemes socio-tècnics relacionats amb lifelong e-learning. Aquestes habilitats han de ser vàlides i útils al mercat de treball, és a dir, han de ser útils per millorar l’ocupabilitat dels estudiants. La investigació té en compte referències relacionades amb habilitats personals / professionals i el funcionament dels sistemes socio-tècnics. S’ha desenvolupat un qüestionari que ha estat útil per generar diferents escales que han estat validades psicomètricament.

Juan-Francisco Martínez-Cerdá és investigador predoctoral a la Universitat Oberta de Catalunya. Va treballar com a tècnic de recerca a la Universitat Autònoma de Barcelona durant més de quatre anys. Anteriorment, va treballar coordinant i desenvolupant projectes de recerca en societat de la informació a l’àmbit públic i privat durant més de 10 anys. Els seus interessos de recerca tenen a veure amb educació, TIC, competències i habilitats orientades a l’ocupabilitat, alfabetització mediàtica, i sistemes socio-tècnics.


“Quines implicacions té visualitzar un pla d’estudis fent aparèixer les competències?”

Laia Blasco-Soplon

Aquesta investigació es proposa visualitzar el pla d’estudis d’una titulació universitària de forma relacional, posant èmfasi en els vincles que es creen entre diferents assignatures a partir de les competències que comparteixen. Forma part de la tesi doctoral en curs dirigida pel Dr. Javier Melenchón i el Dr. Pau Alsina, i presenta un treball fet en col·laboració amb el Dr. Julià Minguillón de la UOC. La proposta que presentem visualitza el pla d’estudis com un graf, on els nodes són les assignatures i els enllaços entre nodes són les competències que comparteixen cada parell d’assignatures. Les assignatures tenen un color o un altre en funció de si pertanyen a un o altre Mòdul o Matèria. D’aquesta manera el color visibilitza els grups d’assignatures declarats a les memòries dels plans d’estudis i que comparteixen certes característiques (metodologia docent, contingut, etc.) i la posició en l’espai plasma grups d’assignatures que queden més a prop o més lluny en funció de les competències que comparteixen.

Des de l’adopció del model que proposa l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES, o EHEA en anglès), els plans d’estudi oficials es dissenyen d’acord a uns criteris que tenen en compte les competències que haurà d’adquirir i desenvolupar un estudiant al llarg d’un programa. Aquesta recerca es desenvolupa en el context de la UOC, i s’ha aplicat a diverses titulacions de Grau oficials. L’estudi es duu a terme divuit anys després de la Declaració de Bolonya, en un moment en el que el sistema universitari europeu té del tot implantat el disseny per competències i se sap que aquestes no es desenvolupen en una única assignatura, sinó que l’estudiant les va adquirint i especialment desenvolupant de manera alternada mentre va cursant les diferents assignatures. Les titulacions oficials dissenyen plans d’estudis orientats a adquirir i desenvolupar un conjunt de competències, però per una banda l’organització acadèmica continua utilitzant l’assignatura (generalment semestral) com a peça bàsica dels processos de matrícula i de configuració de l’expedient acadèmic, i d’altra banda, els plans d’estudis se segueixen presentant mitjançant taules d’assignatures per semestres en què les competències ni tan sols apareixen. Les competències resulten invisibles.

Amb aquesta investigació volem posar sobre la taula algunes preguntes com: 1) Quines implicacions té visualitzar un pla d’estudis fent aparèixer les competències?, 2) Quin tipus de relacions podem establir que abans no podíem?, 3) Què implica establir aquestes relacions per a l’estudiant, el professor o el mànager (director de programa o equip de gestió)?, i 4) Quins usos i quin valor estem aportant? El mètode d’estudi es basa en la corrent de recerca en disseny, on la iteració és una peça fonamental per l’avenç de la investigació. En primer lloc, s’ha recollit informació a partir dels diferents agents que es relacionen amb el pla d’estudis per poder fer una primera prova de concepte. A partir d’aquesta, s’ha obtingut feedback, i amb aquests resultats s’ha creat un primer prototip que haurà de ser avaluat, ens ajudeu?

Laia Blasco-Soplon és llicenciada en Belles Arts (2003) i Postgraduada en Estudis de la Cultura Visual (2004) per la Universitat de Barcelona, ​​Diplomada en Disseny Gràfic per l’Escola Llotja (2005) i Màster en Aplicacions Multimèdia per la Universitat Oberta de Catalunya (2013). Des de 2010 fins a l’actualitat és professora a la Universitat Oberta de Catalunya, on és Directora de Programa del Grau en Arts i responsable de diverses assignatures dels Graus de Multimèdia i de Disseny i Creació Digitals. També ha impartit classes a la Universitat Politècnica de Catalunya, a la Universitat Autònoma de Barcelona i en diverses escoles de formació professional en els camps de les arts i el disseny gràfic. La seva recerca se centra en l’estudi i creació d’interfícies visuals, en mitjans analògics i digitals, com a eines d’exploració, experimentació i aprenentatge amb implicacions socials, culturals, ideològiques i polítiques.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.