Seminaris #FemRecerca

Seminaris d'investigació de l'Escola de Doctorat de la Universitat Oberta de Catalunya

Julio Meneses

Written by

Professor de metodologia de la investigació als Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació i investigador de l’IN3 de la UOC

Seminaris #FemRecerca

Seminaris d'investigació de l'Escola de Doctorat de la Universitat Oberta de Catalunya

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade