2018 — Jaaroverzicht

Lijstjestijd…

Kurt Velghe
Dec 31, 2018 · 3 min read

Het is weer zover! Lijstjestijd! Joepie! Ik zou echt niet weten waarom ik dit doe. Wie heeft hier nu een boodschap aan, denk ik dan? En weet je wat? Het kan mij eigenlijk ook niet schelen. Ik doe het al van toen ik nog een kleine jongen was en ik ben het ook altijd blijven doen. Hier gaan we dan: drie lijstjes in drie categorieën, vergezeld van een klein beetje uitleg.

2018 in het (amateur)theater

2018 in het (beroeps)theater

2018 in film

Voilà, dat waren ze dan. Niet akkoord… of juist wel? Geef gerust een reactie. Tot volgend jaar!

Film & Theater

Film- en theaterrecensies, aangevuld met opiniestukken… en een vleugje muziek

Kurt Velghe

Written by

Film & Theater

Film- en theaterrecensies, aangevuld met opiniestukken… en een vleugje muziek

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade