FinanceX niêm yết, mở thêm thị trường USDT

FinanceX
FinanceX
Jul 10, 2019 · 2 min read
Image for post
Image for post

FinanceX sẽ mở thị trường giao dịch Tether ERC20 USDT mới bắt đầu từ ngay 11/07/2019 với 07 cặp giao dịch: BTC/USDT, BNB/USDT, BCH/USDT, ETH/USDT, LTC/USDT, XRP/USDT, ETC/USDT.

Xem chi tiết phí giao dịch TẠI ĐÂY.

Lưu ý:

  • Chúng tôi sẽ tạm dừng giao dịch USDC và sẽ cho phép người chơi rút USDC trước 10h00 (UTC +7) ngày 10/08/2019.
  • FinanceX chỉ chấp nhận giao dịch Nap/Rút USDT ERC20, việc gửi coin USDT khác blockchain USDT ERC20 tới FinanceX có thể dẫn đến việc mất coin của bạn.

TÌM HIỂU THÊM VỀ USDT

USDT là một tài sản tiền điện tử được phát hành trên blockchain Bitcoin thông qua Giao thức lớp Omni. Mỗi đơn vị USDT được hỗ trợ bởi Đô la Mỹ được giữ trong các khoản dự trữ của Tether Limited + Nợ phải trả cho công ty. Họ có thể được đổi thông qua Nền tảng Tether. USDT có thể được chuyển, lưu trữ, chi tiêu, giống như bitcoin hoặc bất kỳ loại tiền điện tử nào khác.

USDT và các loại tiền Tether khác được tạo ra để tạo thuận lợi cho việc chuyển tiền quốc gia, nhằm cung cấp cho người dùng một sự thay thế ổn định cho Bitcoin và để cung cấp một sự thay thế cho kiểm toán trao đổi và ví hiện không đáng tin cậy. USDT cung cấp một giải pháp thay thế cho các phương pháp Bằng chứng về Khả năng thanh toán bằng cách đưa ra Quy trình Chứng minh Dự trữ.

Trong hệ thống Tether Proof of Reserves, lượng USDT trong lưu thông có thể dễ dàng kiểm tra trên blockchain Bitcoin thông qua các công cụ được cung cấp tại Omnichest.info, trong khi tổng số lượng dự trữ USD tương ứng được chứng minh bằng cách xuất bản số dư ngân hàng và trải qua định kỳ kiểm toán của các chuyên gia.

Xem thêm những bài viết của chúng tôi:

Để cập nhật thêm thông tin về FinanceX, vui lòng truy cập:

#financex #fnx #sangiaodich #tiendientu #vnd #fiat

FinanceX — Exchange Made Simple

Image for post
Image for post

FinanceX Vietnam

FinanceX

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store