Stellar (XLM) được hỗ trợ giao dịch với 2 loại Fiat VND và IDR trên FinanceX

FinanceX
FinanceX
Jun 11, 2019 · 3 min read
Image for post
Image for post

Stellar (XLM) sẽ được list trên sàn FinanceX vào lúc 10:00 sáng ngày 13/06/2019 với 2 cặp giao dịch với Fiat là XLM/VND và XLM/IDR.

Truy cập FinanceX ngay tại đây.

Trước đó, cùng tìm hiểu về Stella nhé.

Tổng quan

Stellar là một cơ sở hạ tầng thanh toán phân tán mở. Đây là một công nghệ nhảy vọt đột phá kết nối mọi người, hệ thống thanh toán và ngân hàng tập trung vào thế giới đang phát triển. Nó cho phép bạn tạo điều kiện cho các giao dịch đa tài sản và tiền tệ nhanh chóng, đáng tin cậy và trong một phần nhỏ của một xu bằng cách sử dụng một loại tài sản tiền điện tử có tên Lumens (XLM) làm cầu nối.

Image for post
Image for post

Hoạt động cơ bản của Stellar tương tự như hầu hết các công nghệ thanh toán phi tập trung. Nó chạy một mạng lưới các máy chủ phi tập trung với một sổ cái phân tán được cập nhật cứ sau 2 đến 5 giây trong số tất cả các nút. Yếu tố phân biệt nổi bật nhất giữa Stellar và bitcoin là giao thức đồng thuận của nó.

Giao thức đồng thuận của Stellar không dựa vào toàn bộ mạng lưới khai thác để phê duyệt các giao dịch. Thay vào đó, nó sử dụng thuật toán Liên kết Byzantine (FBA), cho phép xử lý các giao dịch nhanh hơn. Điều này là do nó sử dụng các lát cắt đại biểu (hoặc một phần của mạng) để phê duyệt và xác thực giao dịch.

Mỗi nút trong mạng Stellar chọn một tập hợp các nút “đáng tin cậy” khác. Khi một giao dịch được chấp thuận bởi tất cả các nút trong bộ này, thì nó được coi là được phê duyệt. Quá trình rút ngắn đã khiến mạng của Stellar trở nên cực kỳ nhanh và được cho là xử lý tới 1.000 hoạt động mạng mỗi giây.

Xem thêm những bài viết của chúng tôi:

Để cập nhật thêm thông tin về FinanceX, vui lòng truy cập:

FinanceX exchangeChannelFinanceXLabsSupportFacebookTelegramLinkedinMediumTwitterYouTube

#FinanceXLabs #FinanceX #FNX #blockchain #technology #education #cryptocurrency #sto #blockchain #security

FinanceX — Exchange Made Simple

Image for post
Image for post

FinanceX Vietnam

FinanceX

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store