สิ้นเดือนนี้แค่จ่ายบิลฟรีไม่พอ ต้องได้เงินคืนด้วย !

#ให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่าย

Image for post
Image for post

ในยุคนี้เทคโนโลยีช่วยให้เรื่องทุกอย่างในชีวิตเป็นเรื่องง่ายขึ้น รวมไปถึงเรื่องการจ่ายบิลก็เช่นกัน นอกจากเราจะไม่ต้องเสียเวลาไปไกลถึงศูนย์บริการแล้ว ก็ยังจ่ายได้แบบฟรีค่าธรรมเนียมอีกด้วย เรียกว่าทั้งสบายทั้งคุ้มค่า

ซึ่งหลายคนก็อาจคิดว่าแค่การจ่ายบิลฟรีก็คุ้มเเล้ว แต่รู้หรือไม่ครับว่าในยุคออนไลน์แบบนี้นอกจากจ่ายบิลฟรีแล้ว ยังมี วิธีที่จ่ายบิลแล้วได้เงินคืน ได้อีกด้วย

ถ้าอยากรู้ว่าจ่ายบิลออนไลน์แบบได้เงินคืนต้องทำยังไง ไปติดตามกันเลยครับ!

ปกติแล้วคุณจ่ายบิลที่ไหนกันครับ?

ยุค4.0 แบบนี้การจ่ายบิลค่างวดรถ ค่าบัตรเครดิต ค่าไฟ หรือค่าบริการต่างๆเป็นเรื่องง่ายขึ้นเยอะ เพราะ มีทางเลือกให้กับผู้บริโภคมากมาย

ไม่ว่าจะเป็น ห้างสรรพสินค้า เซเว่น เคาท์เตอร์ต่างๆ หรือแม้กระทั่งการจ่ายออนไลน์ผ่านออนไลน์แบงค์กิ้ง

แต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า การจ่ายบิลแต่ละแบบแตกต่างกันยังไง วันนี้ #FINSTREET ได้รวบข้อมูล และแบ่งสายย่อยๆมาให้คุณแล้ว สายไหนที่ใช่ แบบไหนที่คุ้ม ไปดูกันเลยครับ

Image for post
Image for post

จะเห็นได้ว่าแต่ละสถานที่ก็มีข้อดี แตกต่างกันออกไป ถ้าใครสะดวกแบบไหนก็เลือกจ่ายแบบนั้นได้เลยครับ ส่วนใครที่ชอบความคุ้มค่า

การจ่ายบิลออนไลน์ น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคุณ

เพราะนอกจากจะจ่ายได้ทุกที่ จ่ายได้ทุกเวลาเเล้ว ก็ยังได้เงินคืนอีกด้วย อยากได้เงินคืนต้องทำอย่างไร ดูขั้นตอน #จ่ายบิลง่ายได้เงินคืน ได้เลยครับ

จ่ายบิลง่าย ได้เงินคืน ต้องทำยังไงบ้าง?

Image for post
Image for post

สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีกรุงศรีออมทรัพย์จัดให้ นอกจากจะโอนฟรี กดเงินฟรี เติมเงินฟรี เเละจ่ายฟรีเเล้ว ยังให้เงินคืนเมื่อจ่ายบิลด้วย

*หมดเขต 30 กันยายน 2561

สำหรับใครที่สนใจ อยากศึกษารายละเอียด ก็ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างเลยครับ http://bit.ly/2x9W1Yb

#เรื่องเงินเป็นเรื่องง่าย

FINSTREET

Finstreet's the Thailand fintech startup

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store