รู้จัก Firebase Cloud Messaging (FCM) ตั้งแต่ Zero จนเป็น Hero

Jirawatee
Jirawatee
Jul 4, 2016 · 6 min read
วิดีโอแนะนำการทำงานของ Firebase Cloud Messaging (FCM)

Part 1 การ Set up Firebase และ FCM SDK

dependencies {
compile 'com.google.firebase:firebase-messaging:11.8.0'
}

Part 2 การพัฒนาในส่วนของ Android app

<service
android:name=".MyFirebaseMessagingService">
<intent-filter>
<action android:name="com.google.firebase.MESSAGING_EVENT"/>
</intent-filter>
</service>
<service
android:name=".MyFirebaseInstanceIDService">
<intent-filter>
<action android:name="com.google.firebase.INSTANCE_ID_EVENT"/>
</intent-filter>
</service>
<meta-data android:name="com.google.firebase.messaging.default_notification_channel_id" android:value="default_channel_id" /><meta-data android:name="com.google.firebase.messaging.default_notification_icon" android:resource="@drawable/ic_notification" /><meta-data android:name="com.google.firebase.messaging.default_notification_color" android:resource="@color/colorAccent" />
activity_main.xml
public void showToken(View view) {
// แสดง token มาให้ดูหน่อยเสะ
mTextView.setText(FirebaseInstanceId.getInstance().getToken());
Log.i("token", FirebaseInstanceId.getInstance().getToken());
}
public void subscribe(View view) {
// สับตะไคร้หัวข้อ news
FirebaseMessaging.getInstance().subscribeToTopic("news");
mTextView.setText(R.string.subscribed);
}
public void unsubscribe(View view) {
// ยกเลิกสับตะไคร้หัวข้อ news
FirebaseMessaging.getInstance().unsubscribeFromTopic("news");
mTextView.setText(R.string.unsubscribed);
}
ผลลัพธ์หลังจากกดแต่ละปุ่ม
เมนู Notifications ใน Firebase Console
หน้าที่ให้ระบุรายละเอียดก่อนส่ง notification ใน Firebase Console
เมื่อ Notification เข้ามาทักทาย
Delivery date แบบตั้งเวลา
Target แบบ User segment
Target แบบ Topic
Target แบบ Single device
Advanced options
การรับ Notification แบบ background และ foreground

Part 3 การพัฒนาในส่วนของ Web server

ค่า Server key จาก Firebase Console
FCM messages (JSON)
Notification from my server
<intent-filter>
<action android:name="OPEN_DETAIL_ACTIVITY" />
<category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
</intent-filter>
Send notifications via app

กรณีศึกษาเรื่อง บร๊ะลานุภาพของ topic


เคล็ดขัดยอก…เอ้ย!…เคล็ดไม่ลับ…เอ้ย!…เคล็ดลับ…เอ้ย! ถูกแล้ว


ช่วงสุดท้ายของรายการ

Firebase Thailand

Let you learn and share your Firebase experiences with each other.

Jirawatee

Written by

Jirawatee

Technology Evangelist at LINE Thailand / Google Developer Expert - Firebase

Firebase Thailand

Let you learn and share your Firebase experiences with each other.