FJALË

FJALË është fjalor shqip online i përditësuar me fjalë dhe kuptime të reja dhe të pastruara nga ngarkesa ideologjike komuniste.

Baki Goxhaj

Written by

Web Technologist. Lead developer at VF Publishing. Creator of PHPloy.

FJALË

FJALË

FJALË është fjalor shqip online i përditësuar me fjalë dhe kuptime të reja dhe të pastruara nga ngarkesa ideologjike komuniste.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade