De echte moderne pakjesboot. Een container cadeaus aan plastics per stad in Nederland, schat ik in.

Sinterklaas komt eraan.

Het feest moet op de schop, om te kern te behouden.

Floris Koot
Nov 26, 2019 · 3 min read

Zie ginds komt het containerschip uit China weer aan.
Het brengt ons veel plastics, ik zie die nooit vergaan.
Hoe dansen de bedrijven op de kade al heen en weer.
Hoe dalen de flyers om veel te kopen in briev’bussen neer.

De verkoper staat te lachen en roept ons reeds toe :
Wie veel koopt is goed bezig, wie niet de roe!
Och lieve Sint Nicolaas, hoe staat u dit toch toe?
Bent U al die plastic rommel ook zo moe?
(Bent U al die plastic rommel ook zo moe?)
(Bent U al die plastic rommel ook zo moe?)

Sint Nicolaas, de bisschop, schrijft op in zijn boek,
weer meer zinloos plastic verkocht bij‘t jaarlijks bezoek.
Kunnen we niet beter met creatieve surprises vieren?
Gedichten schrijven voor jou en mij?

Als de vorm dan zo vaststaat, waar is dan deze Sint gebleven?

Dit feest mag niet veranderen vinden velen. Raar, want terug naar de jaren vijftig wil ook niemand. En niemand stopt kinderen nog voor even in een zak, of slaat met een roe. In feite veranderd onze cultuur meer door producten, dan door wel of niet helemaal zwart geschminkt. Echt, wat een zinloos verzet voor een puur uiterlijk aspect. Wie schrijft er nog gedichten? En dan zijn we nog niet eens bij de hoofdzaak, het wonder van geven met liefde. Ruzie om de exacte vorm verstoord die liefde. En nog erger is dat geen rekening houden met de toekomst van de mensheid, lees zeeën van plastic al weken na ‘t feest in de echte zee. Dat zou het echte gesprek moeten zijn. Hoe kunnen we dit feest minder commercieel maken en meer laten gaan om bouwen van warme relaties, van kinderen laten geloven in hoop, van speelsheid met de Sinterklaas en Pieten dynamiek. Dat is de kern om te beschermen.

Dit is hoogstens wat enkel een wijk in Amsterdam aan plastic inkoopt voor Sinterklaas.

Roodkapje wordt niet wezenlijk anders als ze Blauwkapje wordt. Het wordt niet wezenlijk anders als ze door een achterbuurt moet onderweg naar oma. Het wordt wel wezenlijk anders als ze onderweg de wolf neerknalt, en oma aan de drugs helpt. Het wordt ook wezenlijk anders als we zeggen dat het om gul geven gaat en dan een heel containerschip aan plastics over Nederland verdelen, als boodschap om in te geloven. Kijk er zo eens naar.

Kijk dus niet naar de vorm, maar naar de daadwerkelijke inhoud; niet naar wat we zeggen, niet naar wat we vinden, maar naar wat we werkelijk doen.

En als u dan voor chocolade letters kiest, bedenk dan is dit door kinderhandjes geplukte cacao?

Want als u in het wonder van Sinterklaas wil geloven, bedenk dan dat vooral komt door hoop, warmte en een betere wereld te leven en te schenken.

Hoe groot mag tenslotte van U het gat tussen hoopvol kindersprookje en dwangmatige commerciële gekte zijn?

Floris in het Nederlands

Buiten de gebaande paden ligt het meeste wereld.

Floris Koot

Written by

Play Engineer. Social Inventor. Gentle Revolutionary. I always seek new possibilities and increase of love, wisdom and play in the world.

Floris in het Nederlands

Buiten de gebaande paden ligt het meeste wereld.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade