Flutter Türkiye
Published in

Flutter Türkiye

Mixin Nedir ve Neden Kullanılır?

Xavi Cabrera at Unsplash

Mixinlere neden ihtiyacımız var?

Mixinler nedir?

Mixinler nasıl kullanılır?

Mixinler ne zaman kullanılılır?

  • Belirli bir fonksiyonu ya da davranışı farklı sınıflar arasında paylaşmak istiyorsanız
  • Belirli bir sınıf hiyerarşisinde, bazı fonksiyonları paylaşmak mantıklı değilse
  • freezed gibi paketlerde JSON operasyonları yaparken

--

--

Flutter SDK için Türkçe ve İngilizce kaynaklarin yayinlayan topluluk

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store