onat çipli
Jun 15 · 5 min read

Package ve Plugin farkı

Dart paketleri (Dart packages): Native platformlardan bağımsız sadece Flutter ve Dart SDK’leri kullanarak yazılmış paketlerdir. Dart paketine örnek vermek gerekirse : meet_network_image paketi internet üzerinden resim alacaksanız, resim yüklenirken veya hata verdiğinde başka widget gösterebilmenize yarıyor.

Plugin paketleri: Dart kodunda yazılmış bir API içeren ve Android için (Java veya Kotlin kullanarak) ve / veya iOS (ObjC veya Swift kullanarak) platforma özgü bir uygulama içeren özel bir Dart paketi. Pluginlere örnek vermek gerekirse : image_picker plugini , iOS ve Android için ayrı ayrı API’ları kullanarak sizin resim çekebilmenize veya galerinizden var olan bir resmi alabilmenize yarıyor.

Flutter Package Projesi Yaratmak

Adım 1

IntelliJ IDEA veya Android Studio kullanıyorsanız Flutter projesi oluştururken proje tipini package’a çevirebilirsiniz.

YADA

Bulunduğunuz işletim sisteminde Komut satırını açıp,

Eğer windows kullanıyorsanız : (Windows tuşu + R) sonra gelen yere “cmd” yazıp enter bastığınızda komut satırını açabilirsiniz.

flutter create --template=package package_ismi

üsteki Komut ile paket projesi oluşturabilirsiniz.


Adım 2

Dart paketimizi ilk oluşturduğumuzda karşılaşacağımız proje dosyaları aşağıdaki fotoğraftaki gibi olacaktır.

lib/: klasöründe içinde bizim widget’ımızı oluşturabilmemiz için gereken kodlar bulunacak.

Github’a yükleme

İlk olarak projemizi GitHub’a atıyorum. Github üzerinden repository açtıktan sonra, projenizin bulunduğu dizinden bu komutları teker teker uygulayarak Github’a yükleyebilirsiniz, kendi remote adresinizi girmeyi unutmayın!

git init
git add --all
git commit -m "initial commit"
git remote add origin https://github.com/onatcipli/custom_alert_box.git
git push -u origin master

pubspec.yaml

İlk olarak pubspec.yaml dosyamızı düzenleyerek başlayabiliriz.

description kısmına package ile ilgili kısa bir açıklama ve paketin ne işe yaradığı yazılabilir.

author kısmına bu package’ı geliştirirken kimlerin desteği oldu, eğer tek kişi geliştiriyorsanız sadece kendinizi ve mailinizi yukarıdaki şekilde girmelisiniz.

homepage kısmına kendi projemizi github’a yüklediğimiz url’yi yazıyoruz (remote url).


CHANGELOG.md

Alt tarafta gördüğünüz şekilde, paketimizdeki değişiklikleri changelog.md dosyasının içinde teker teker belirtiyoruz.

## [versiyon] - Tarih

* açıklamalar
## [0.0.1] - 2019-06-15

* Burada paketimizi kullanacak kişiler için
yaptığımız değişiklikleri tarih tarih belirtiyoruz.

* A description for people who will use that package or version.

LICENSE

Buradan lisans seçebilirsiniz,

Ben MIT lisans’ını kullanacağım ( yıl ve isminizi değiştirmeniz yeterlidir.)

MIT License

Copyright (c) 2019 Onat Çipli

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.

Adım 3 (Package kodunu yazıyoruz /lib)

Şimdi sıra geldi Dart paketimizin asıl işi yapacak olan kısmına

custom_alert_box.dart dosyanızda bulunan kodları silip kendi paketimizin yapacağı iş için gerekli olan kodları yazıyoruz.


Ben sadece örnek olsun diye CustomAlertBox adında bir class oluşturup, class’ın içinde showCustomAlertBox static bir method oluşturdum, kullanıcıya kolayca özelleştirilmiş bir alert gösterebilmek için.


Adım 4

Example (paketimizin içinde bulunması gereken paketimizi kullanan örnek proje)

Package’ımızı geliştirdikçe deneyip test etmemiz gerekecek bunun içinde proje dosyamızın içinde yeni bir Flutter projesi açıyoruz

C:\Users\msi\IdeaProjects\custom_alert_box

açtığımız örnek projenin içindeki pubspec.yaml ‘a paketimizi ekliyoruz.

...
dependencies:
flutter:
sdk: flutter

custom_alert_box:
path: ../
...

Bu dakikadan sonra CustomAlertBox dosyamızı example/lib/main.dart dosyamızda import edip kullanabiliriz.

import 'package:custom_alert_box/custom_alert_box.dart';

Example FloatingActionButton: (method’u static yaptığımız için obje oluşturmadan methodu kullanabiliyoruz)


Adım 5

Son olarak paketimizi yayınlamak kaldı.

Bu adımdan önce yerelde yaptığımız tüm değişiklikleri Github’a atmayı unutmayalım!!

flutter packages pub publish

komutu ile paketimizi pub.dev ‘e göndermiş oluyoruz.

Author olarak verdiğimiz mail adresimize mail oradaki linkten tıklayıp package’ımızı açabiliyoruz.


Dear package maintainer,

ciplionat35@gmail.com has published a new version (0.0.1) of the
custom_alert_box package to the Dart package site (pub.dev).

For details, go to https://pub.dev/packages/custom_alert_box/versions/0.0.1

If you have any concerns about this package, file an issue at
https://github.com/dart-lang/pub-dev/issues.

Thanks for your contributions to the Dart community!

With appreciation, the Dart package site adminHer değişiklik yaptıktan sonra paketinizdeki değişikliği yayınlamak için bu kodu kullanabilirsiniz flutter packages pub publish ama github’a atmayı ve pubspec.yaml daki version’u değiştirmeyi ve yaptığınız değişiklikleri CHANGELOG.md yazmayı unutmayınız.


Yaptığımız package’ın kaynak kodu custom_alert_box
Package’ımızın örnek kaynak kodu
example
Pub.dev’de yayınladığımız package
custom_alert_box 0.0.1

Sormak istediğiniz bişey varsa twitter @CipliOnat veya Linkedin üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Bu ilk Flutter yazımda verdiği desteğinden dolayı Muhammed Salih Guler’e ve değerli dostum Mirkan’a teşekkür ederim.

Flutter Türkiye

Flutter SDK için Türkçe ve İngilizce kaynaklarin yayinlayan topluluk

onat çipli

Written by

Software Engineer who enjoys creating mobile applications with Flutter and Dart

Flutter Türkiye

Flutter SDK için Türkçe ve İngilizce kaynaklarin yayinlayan topluluk

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade