Nasıl blog yazısı yollayabilirim?

Muhammed Salih Guler
May 4 · 1 min read

Flutter Türkiye Medium sayfası, 2019 yılında Flutter hakkında özgün ya da çeviri olabilecek Türkçe kaynakları bir araya getirmek amacıyla kuruldu.

Sayfaya blog yazısı yollamak için yapmanız gereken tek şey (eğer çoktan yazar statüsünde değilseniz), the.flutter.turkey@gmail.com adresine blog yazınızın taslak linkini yollamanız. Sonrasında editörlerden birisi blog yazınızı inceleyip Flutter Türkiye sayfasına ekleyecektir.

Göndereceğiniz blog yazılarını sabırsızlıkla bekliyoruz!

Flutter Türkiye

Flutter SDK için Türkçe ve İngilizce kaynaklarin yayinlayan topluluk

    Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
    Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
    Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade