Nå gjør vi det enkelt å bli selvstendig konsulent. Møt folq.no

Det har blitt på tide å endre en bransje eller to…

Jahn Arne Johnsen
Mar 14, 2018 · 4 min read

Da var det endelig på tide å slippe det som i nesten et år har levd som lukket beta ut i friluft, og lansere folq.no. For de som ikke har hørt om folq.no tidligere, så er det en åpen og transparent markedsplass for kvalitetssikrede konsulenter. Som kunde har du selv full kontroll. Hver konsulent har en egen profilside med full CV, samt oppdatert oversikt over tilgjengelighet. Nå kan du altså på egen hånd vurdere alle konsulentene og hente inn de du ønsker — uten plagsomme selgere eller andre mellomledd. I første fase vil vi fokusere på IT-markedet, og dermed teknologer, designere, team-, test- og prosjektledere.

For de som har lest og hørt om folq.no, så tror jeg likevel vi kan by på noen overraskelser. Kort fortalt lanserer vi nå en løsning hvor vi:

1) tar oss av all jobben som inngår i å starte for seg selv
2) etablerer nettverk med mange av fordelene fra større konsulentselskap
3) lanserer markedsplassen folq.no som vil sikre oppdrag til selvstendige konsulenter og små selskaper

La oss se litt mer på detaljene.

Image for post

Steg 1: bli din egen sjef!

Litt på linje med å bli ansatt i et konsulentselskap, har vi i folq.no en kvalitetssikring av alle medlemmer. Nøyaktig hvordan dette skjer, avhenger av hvilken rolle du har.

Når den er unnagjort er vi klar for å sørge at alt det praktiske med å bli selvstendig konsulent kommer på plass for deg. Dette innebærer ting som:

  • registrering av selskap
  • nødvendige forsikringer
  • pensjonsordning
  • regnskap og regnskapsføring
  • rådgivning
  • og alt annet..

Det eneste du må gjøre, er å bestemme navnet på ditt nye selskap.

PS: Dersom du allerede jobber som selvstendig konsulent i dag, eller foretrekker å gjøre disse tingene selv, kan du selvfølgelig velge å kun bli med i markedsplassen og nettverket.

Image for post

Steg 2: få oppdrag

Så snart du er klar, vil vi tilgjengeliggjøre deg for kundene på den innloggede delen av folq.no med en egen konsulentprofil.

I markedsplassen søker kundene selv opp konsulenter og slipper å forholde seg til plagsomme selgere eller lignende. Du vil med andre ord bli kontaktet direkte av kunder i forbindelse med aktuelle oppdrag. I tillegg kan du selv se gjennom ledige oppdrag for å se om det er noe som virker interessant for deg og som du kan tenke deg.

Folq.no har direkteavtaler med flere store konsulentkjøpere som til sammen kjøper IT-konsulenttjenester for over 500 millioner per år. I tillegg kommer avtaler gjennom samarbeidspartnere som vårt morselskap, Blank. I det denne bloggposten skrives, ligger det over 30 oppdrag ute for medlemmer av vårt nettverk.

Vi i folq.no vil selvfølgelig også følge deg opp gjennom tiden frem til du faktisk avslutter hos din nåværende arbeidsgiver og til du starter i oppdrag.

Image for post

Del 3: ta del i nettverket

I tillegg til alt over, blir du invitert inn som en del av nettverket hvor du treffer andre selvstendige konsulenter, samt personer fra mindre konsulentselskaper som har valgt å bruke folq.no som sin salgsløsning. I den skrivende stund er dette over 200 fagpersoner.

Å bli med i dette nettverket innebærer at vi fasiliteter og tilbyr det man normalt får i dagens selskaper, herunder bl.a:

  • egen Slack med medlemmer og rådgivere
  • faggrupper og faggruppemøter
  • sosiale folq.no-kvelder
  • andre sosiale eventer og arrangementer

Vi vil også jobbe for å øke disse fordelene etterhvert som vi blir flere.

Og en siste ting. Alle deltakere i folq-nettverket får tilbud om å bli medeier i folq.no. Dette får du mer informasjon om gjennom prosessen.

Kort oppsummert

Har du tidligere tenkt på å bli selvstendig, men ikke orket stresset med å sette deg inn i hvordan man skal starte et selskap? Eller ikke ønsket å gi slipp på det sosiale og faglige nettverket?

Med folq.no fjerner vi nå alle disse barrierene.

Vi setter opp ditt eget selskap med nødvendige forsikringer, avtaler og pensjon, vi skaffer deg oppdrag og vi gir deg et faglig og sosialt nettverk.

Vi er klare for å endre en bransje og med deg på laget er vi et skritt nærmere!

Er du klar til å bli med?

Vil du vite mer? Se folq.no eller send oss en mail på hei@folq.no

folq

Markedsplass for kvalitetssikrede konsulenter.

Thanks to Yngvar Johnsen

Jahn Arne Johnsen

Written by

Managing partner and CEO of Blank. Foodie, techie, nerd. Usually writes about company culture, management or future trends.

folq

folq

Markedsplass for kvalitetssikrede konsulenter. Åpen. Transparent. Selvbetjent.

Jahn Arne Johnsen

Written by

Managing partner and CEO of Blank. Foodie, techie, nerd. Usually writes about company culture, management or future trends.

folq

folq

Markedsplass for kvalitetssikrede konsulenter. Åpen. Transparent. Selvbetjent.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store