Seyahat edilen ülkenin hakkını vermek

Zeynep Movsumov
Jan 2, 2019 · 4 min read
Image for post
Image for post

Yeni yerler görmek, bir şehrin dokusunu hissetmek ya da bambaşka bir kültürü anlamaya çalışmak eşimle benim her zaman en büyük tutkularımızdan biri olmuştur. Biz bir şehrin turistik noktalarını ziyaret ettikten sonra sadece bu alana yayılmış olan cafe ve restaurantlara gitmekten hiçbir zaman hoşlanmadık. Bize göre bir şehri anlamak için ara sokaklarında yürümek, küçücük dükkanları keşfederek yerel halkı izlemek ve yerel yemekleri en iyi yapan yerleri keşfedebilmek gerekir. Özellikle yemekler bir toplumun kültürü, alışkanlıkları hatta tarihi ile ilgili birçok ipucu saklar. Sadece yemek ve pişirme tekniklerinin çeşitliliğine ve değişimlerine bakarak bile bir toplumun inançlarını, ekonomik alt yapısını ve geleceğe bakış açısını kestirmek mümkün olabilir. Aynı zamanda yeni tatları denemek ve fikir paylaşımında bulunmak kişi için heyecanlı ve mutluluk verici bir deneyimdir.

Image for post
Image for post
Photo by Gunnar Ridderström on Unsplash

Hiçbir şey kaçırmadan bu hazzı en kaliteli şekilde yaşayabilmek de ön bir çalışma gerektirir. Dilini, yolunu bilmediğiniz tamamen size yabancı olan bir şehirde daha rahat hissedebilmek adına bu gereklidir. Örneğin; hoşlanmadığınız ya da yememeniz gereken bir malzemenin o meşhur yemek ile birlikte tabağınıza gelmesi istenmeyen bir durumdur. Bu nedenlerle biz seyahatimizden önce şehrin turistik lokasyonlarının yanı sıra yemek listeleri ile de ilgili ön bir araştırma yapmayı alışkanlık haline getirdik. Bu araştırmalarımızı yaparken de bu konuda düzenli bir bilgi kaynağının eksik olduğunu fark ettik. İşte bu eksikliği farketmemiz sonucu Foodie Advice doğdu.

Yemek ve Kültür İlişkisi

Bir ülkeyi anlamak için mutlaka mutfağını da keşfetmelisiniz. Bir toplumun mutfağı var olduğu yerin coğrafi bölgesine, toplum içindeki sınıflandırmaya, dini inançlarına, yaşam tarzlarına ve hatta çoğunlukla savaş ya da ticaret yoluyla etkileşime girdiği diğer toplumların kültürlerine göre şekillenir. Bu farkların hepsi mutfak kültürlerini oluşturur ve her biri birbirinden ayrı muazzam lezzetlerle dolu bir dünya meydana gelir. Hindistan yemeklerinin vejetaryen ağırlıklı olması onların yaşayan her şeye derin bir saygı duymaları ve Hindu dini ile tanışmalarının bir sonucudur. Mısırın dünyaya yayıldığı ana toprağının Meksika olması sebebiyle bu mutfakta mısır kullanımı çok yaygındır.

Image for post
Image for post
Elote

Uzakdoğu da bilindiği üzere ‘chopstick’ kullanımı yaygındır. Bazı kaynaklara göre bu durum Çinliler’in yemeğe olan saygılarından dolayı çok fazla kesip biçmek istememelerinden kaynaklı bir durumdur. Diğer bir ifadeye göre ise tarihte gıda kaynakları oldukça tükenen çinlilerin yemeği az porsiyonlarda yemek için kullandıkları bir yöntemdir.

İran, Arap, Avrupa ve Akdeniz mutfaklarından etkilenerek zenginleşen Türk mutfağı özellikle Osmanlı döneminde geniş coğrafyalara ulaşmış ve bu coğrafyalardaki pek çok mutfak kültürünün zenginliğini de bünyesine katarak dünyanın sayılı mutfakları arasına girmiştir. Türk mutfağı yedi coğrafi bölgede farklılık gösterir çünkü coğrafi sebeplerin yanı sıra tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.

Her toplumun çok önemli bir parçasını teşkil eden ve hatta kültürel miras olarak kabul edilen mutfakları denemek ve o hazzı hissetmek hepimiz için karın doyurmaktan çok öte bir durumdur.

Image for post
Image for post
Photo by Suad Kamardeen on Unsplash

Seyahattan önce yemekler hakkında bilgi edinme isteği

Kabul edelim ki çoğumuz sonsuz maddi imkanlara sahip değiliz ve çoğumuz hayatımızı sürdürmek için çalışmak zorundayız. Dünyada görülecek onlarca yer varken de bu kısıtlı imkanlarımızla çoğu yeri en iyi ihtimalle bir kaç kez ziyaret edebiliyoruz. Bu nedenle seyahatimizden maksimum verimi alacak şekilde ayarlamalar yapmak ve bir plan çıkarmak zorundayız. Et sever biri Londra’ya gideceği zaman Beef Wellington’un İngiltere temelli bir yemek olduğunu öğrendiğinde mutlaka tatmak isteyecektir. Bu tadımı da elbette mümkün olan en iyi ve kalitesi yüksek bir mekanda yapmak isteyecektir. Bunu sağlayabilmek de bu şehri tecrübe etmiş insanların yorumlarını ve önerilerini öğrenmekle mümkündür.

Image for post
Image for post
Beef Wellington

İnancımız, sağlığımız ya da sadece hoşlanmadığımız için bazı şeyleri yemiyor olabiliriz. Eğer gittiğimiz ülkenin dilini bilmiyorsak yemeğin içeriğini menüden ya da sorarak anlamaya çalışmak çok zor olabilir. Elbette her mekanın uyguladığı tarif farklı olabilir ama en azından yemeğin genel içeriği hakkında bilgi sahibi olmak karar vermemizi kolaylaştırabilir.

Maalesef bütçe meselesi de seyahatlerin düşünülmesi gereken parçalarından biridir. Genelde turistlerin yoğun olduğu merkezi lokasyonlarda yemek yemek oldukça pahalıdır. Üstelik bu tarz yerler çoğunlukla sizi lezzet bakımından da tatmin etmez. O yüzden Roma’da ilk gördüğünüz pizzacıya oturmak yerine civardaki hem lezzetli hem de daha ekonomik pizzalar sunan yerlere bakmak akıllıca olur.

Belki de yaşadığınız şehirde her hafta yediğiniz bir yemeği ana vatanında tatmak ve ayrımlarına varmak ise paha biçilemez bir deneyimdir. Hamburger yemeyen yoktur ama Amerika’da hamburger yemek orda yaşamayanlar için farklı bir deneyimdir.

Image for post
Image for post

Bilgi Kaynakları

İnternet, seyahat ve yemek rehberleri ile dolu bir derya deniz…Örneğin Paris ile ilgili bir araştırma yapıyorsanız bu konuda yazılmış bir sürü blog post bulabilirsiniz. Damak tadı ve imkanlar farklı olduğu için bir çok postu okuyup sonrasında en çok tekrar edilen yemek ve mekanları not almanız gerekebilir. Ayrıca bir sitede Paris yer alıyorken Fas yer almayabilir. Yukarıda açıkladığım sebepler nedeniyle internette daha derli toplu bir kaynak yaratabilmek amacıyla eşimle Foodie Advice projesine başladık. Aslında bu projeyi sizlerle birlikte yapacağız. Yemek konusundaki tavsiye ve bilgilerinizi site üzerinden hepimizle paylaşabilirsiniz.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store