Meningsfull Yom Kippur!

I dag er den helligste dagen i den jødiske religion. På yom kippur skal man angre sine synder og bli forsonet med Gud.

Hvordan? Blant annet ved å be andre om tilgivelse, gi avkall på en del goder – så man kan kjenne på egen kropp hvordan de som lider har det – og gi til veldedighet.

Høres kjent ut? Det er omtrent det samme vi skrev om islamske Eid. Igjen ser vi hva som samler, på tvers av religiøse skiller: Solidaritet, medmenneskelighet og et ønske om rettferdighet.

Derfor er det trist at vi samles i grupper som fokuserer mer på forskjeller enn likheter. Det vil vi gjøre noe med, og det er derfor vi jobber for å starte en ny livssynsorganisasjon som favner på tvers av ulikheter og er åpen for alle som vil bidra til å gjøre verden bedre. Hvis det høres interessant ut lik oss på Facebook og følg denne bloggen.

God, meningsfull yom kippur!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.