00 VERANTWOORDING

drs Frank William van Exter

Frank en vrij, markante herinneringen van een bon vivant is het autobiografische verhaal van Frank van Exter, geschreven met een journalistieke pen, vanuit een slecht geheugen. De opzet is niet om volledig te zijn; wél om de lezer een glimlach te ontlokken. 
Die lezers kunnen familie, vrienden of kennissen zijn, die zich wellicht afvragen wat die markante momenten in mijn leven zijn geweest. Schroom niet om te reageren op de verhalen. Ik ben me ervan bewust dat er blinde vlekken (sic) in mijn ogen zitten.

Veel leesplezier, 
Frank

© Frank van Exter

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.