Op der Flucht — d’Schicksal vun de Rohingyas

Original video-reportage featured in RTL Magazin by Jenny Fischbach.

Rohingyas camps. © Jenny Fischbach

http://www.rtl.lu/international/1101423.html

De Bangladesch erlieft grad eng vun de schlëmmste Flüchtlingkris weltwäit. RTL war op der Plaz.

Bannent kierzter Zäit huet dëst Land, dat och zu engem vun den äermste vun der Welt gehéiert, iwwert eng hallef Millioun Flüchtlinge bei sech opgeholl.

Déi moslemesch “Rohingyas” sinn eng ethnesch Minoritéit aus dem Myanmar, si gi schonn zënter Joerzéngte verfollegt an dat an engem Land, wou 90% Buddhiste liewen. Dës Flüchtlinge liewen do op enkstem Raum. Virun allem sinn et Fraen a Kanner.

D’Jenny Fischbach war mat der Lëtzebuerger ONG “Friendship” op der Plaz.

Watch the full video at this link : http://www.rtl.lu/international/1101423.html

Sensibles à l’histoire des Rohingyas? Aidez-nous à leur rendre espoir et dignité !

Pour plus d’info sur l’action de Friendship, cliquez sur ce lien.


To keep in touch by joining Friendship’s social media channels

Youtube ► https://www.youtube.com/FriendshipNGO
Facebook ► https://facebook.com/friendshipngo
Twitter ► https://twitter.com/friendship_ngo
Instagram ► https://instagram.com/friendshipngo

Like what you read? Give Friendship NGO Luxembourg a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.