Photo by NordWood Themes on Unsplash

FRONTEND KAPSAM

Ürün Kütüphaneleri — React PDF, Date ,Time Bileşenleri

Wojtekmaj github hesabını incelediğinizde bir çok faydalı React kütüphanesi bulabilmeniz münkün bunlardan benim sıkça kullandıgım React eski Class Componenet LifeCycle bulunuyor.

Class LifeCylce https://twitter.com/dan_abramov/status/981712092611989509

Bu Diagramı interactive hale getirip, üzerine tıklanınca ilgili yazılara gittiği ve i18n yani bir çok dili destekleyen hale getirmiş Link.

En çok kullanılan kütüphanesi react-pdf, Bu kütüphane bir URL, dosya veya Base64 olan pdf ekrana renderlemeye ve metinleri seçmeye ve bu metinler üzerine annotation koyma gibi bir çok özelliği içerisinde barındırıyor.

Diğer kütüphaneleri ise hep takvim, saat, gün vb.. zaman ile ilgili bileşenler

Calendar, Clock, Date, Time, ve Range Pickers

Okumaya Devam Et 😃

Bu yazının devamı veya yazı grubundaki diğer yazılara erişmek için bu linke tıklayabilirsiniz.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store