Photo by Sam Loyd on Unsplash

JS Tarihcesi

Javascript’ te prototype, __proto__ Kavramlarını Anlamak

  • Scope Chain konusunun detaylarını bu yazıdan ulaşabilirsiniz.
  • Prototype Chain konusunun detaylarına bu yazıdan ulaşabilirsiniz.
  • Data yapısının Primitive ve Object olarak 2'ye ayrıldığını ve Array, Date, Function vb.. yapıların Object Prototype Chain üzerine kurulan bir yapı olduğunu bu yazıdan ulaşabilirsiniz.
  • this ve new kavramları fonksiyonlarda nasıl kullanıldığını bu yazıdan okuyabilirsiniz.
TypeError: Class constructor user cannot be invoked without ‘new’

Dört Örnek İçin Arkaplan İncelemesi

  • 1nci Durumda: Global Context Bağlı
  • 2nci ve 3ncü Durumda: Dönen Objenin Context’ine bağlı
  • 4ncü durumda ise: user class’ının prototype bağlı.
4 farklı durum için

Arka Plan Altyapılarını Nasıl Aynı Hale Getirebiliriz ?

.prototype vs __proto__ arasındaki Fark

Object ve Array __proto__

Referanslar

Okumaya Devam Et 😃

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store