Onur Dayıbaşı
Aug 7, 2017 · 1 min read

Aynı yapıdan birçok tekrar eden yapıyı Render etmek için Mustache.js kullanabilirsiniz.

MEGA Menu için hazırladığım Template içerisine iç içe (nested) menu yapımı vererek oluşturulmasını sağlatabilirim.

  • → MegaMenu
  • → →MainMenu
  • → → →MenuGroups
  • → → → → Menus

Tempate

JS Rendering Code

JSON — Data

Bir sonraki konuda biraz daha karmaşık konularda http://handlebarsjs.com/ neden kullandığımızı anlatacağım.

Frontend Development With JS

Frontend Development With Javascript

Onur Dayıbaşı

Written by

Senior Frontend Developer at Thundra

Frontend Development With JS

Frontend Development With Javascript

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade