Photo by Chris Liverani on Unsplash

RFC Nedir ?

Bu yazı serisinde DNS, HTTP, TCP, URL vb internet bilgileri veriyoruz. Fakat bu protokolleri kimler belirliyor RFC (Request For Comments) , IETF (Internet Engineering Task Force) nedir ? açıklayacağız.

RFC internet standartları ve protokolleri için teknik yayınlar diyebiliriz. Bu standartlar belirlendikten sonra üzerine teknolojiler geliştirildiği için değişmesi mümkün olmayan yeni talepler sonrasında yeni versiyonları çıkan dökümanlardır. Bir kaç örnek verirsek daha iyi anlatabiliriz.

ve tüm RFC indeksine bu adresten ulaşabilirsiniz.

IETF (Internet Engineering Task Force) ‘de bu RFC sürecini yöneten ekibe verilen isim.

Okumaya Devam Et 😃

Bu yazının devamı veya bu yazı grubundaki diğer yazılara gitmek için bu linke tıklayabilirsiniz.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store