GDG Brno zakládá Medium

Sociální sítě nám přestávají stačit, rozhodli jsme se zkusit nový formát působení — Medium pro GDG Brno

Matěj Horák
Apr 9, 2017 · 2 min read

Od září se snažíme GDG Brno trochu více oživit. Od této doby máme za sebou několik akcí různých formátů na několik témat. Většina z nás v GDG Brno působí poprvé. Já jsem se “přestěhoval” z GDG Žďár nad Sázavou, někteří v září byli v GDG nově. Proto se spoustou věcí máme novou zkušenost a předem nevíme, jak dopadnou.

Dobrým příkladem může být GDG Coding Dojo, které proběhlo úplně jinak, než jsme si představovali, přestože vaše ohlasy byly kladné. U každé akce se snažíme najít úspěchy i faily a vyvodit z nich závěry. Chceme tyto poznatky a závěry s vámi sdílet a na to Facebook, Google Plus ani Twitter nestačí…


Co zde najdete

Jednoduše řečeno, vše související s GDG Brno. Základem budou “reporty” z našich uplynulých akcí, jak již bylo zmíněno v úvodu. V reportech popíšeme přípravy, průběh a naše hodnocení akce. Během následujících dní můžete od nás očekávat report z Angular 2 Workshopu, který proběhl minulý týden v úterý.

Naše komunitní skupina může vypadat z vnějšího pohledu uzavřeně. Snažíme se, aby to tak nebylo. Chceme tedy i touto cestou se více představit a přiblížit vám naše fungování.

Prostor i pro vás

Už jsem psal, že chceme aby naše GDG vám bylo otevřené. Máte-li zájem se jakýmkoliv způsobem podílet na naší aktivitě, neváhejte nás kontaktovat. Nejde jen o samotné organizování. Můžete nám doporučit jaké formáty akcí byste chtěli, jaké témata vás zajímají nebo třeba napsat příspěvek na naše Medium.

A znovu se budu opakovat, fantazii se meze nekladou. Zkuste nám něco poslat a pokud nám to bude dávat smysl, rádi sem text přidáme.

Pokud tedy máte zájem “přiložit ruku k dílu” (organizování, nápad, příspěvek), piště na náš mail: gdgbrno@gug.cz


Nevíme, jestli se tato platforma osvědčí. Uvidíme. V každém případě se na vás těšíme na nějaké další akci!

Matěj Horák

Written by

Software developer focused on clean code, functional programming and testing. Inspiration and tips about SW development!

GDG Brno

GDG Brno

Příspěvky z dění GDG Brno…

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade