Report - Angular 2 Workshop

28.3.2017 jsme pořádali za GDG Brno další akci, tentokrát workshop na webový framework Angular ve verzi 2

Matěj Horák
May 16, 2017 · 2 min read

Přípravy

S přípravami jsme začali více jak 50 dní před akcí a akci vystavili více jak měsíc dopředu. Trochu jsme tím způsobili dojem, že akce proběhne už 28.2.2017. Pomoci tomu mohlo také to, že 28.2. i 28.3. byly úterky. V úterý o měsíc dříve jsme tedy měli pilno na sociálních sítích, kde jsme se snažili o minimální následky.

Díky včasnému startu, přípravy proběhly pohodově. Na akci jsme také nechali vyrobit nálepky s logem Angularu. Jediný problém, se kterým si nevíme rady stále, jak uchopit registrace na Meetupu. Kapacita místnosti byla 78 lidí a aby židle neblokovali registrace, které nedojdou, rozhodli jsme se vrchní limit nedávat. Den před akcí se číslo vyšplhalo na 130 účastníků.

Co se týče obsahu, tak ten byl téměř identický jako na DevFestu, tedy workshop od Víti a Milana Lempery (GDG Jihlava), kteří kromě “GUGování” Angular školí, kde už byli se můžete podívat na Angular.cz.

Průběh akce

Nastal den konání akce. Místnost se postupně plnila a my jsme si uvědomili, že se opravdu všichni nevejdou. Naštěstí to Honza zachránil a sehnal pár židlí. Díky těmto židlím a parapetům, jen pár návštěvníků muselo sedět na schodech. V součtu jsme měli 89 účastníků.

Workshop vedl Víťa. Byl rozdělen na tři bloky, v každém bloku pak byla přednáška a praktické cvičení, kde bylo možné si teorii vyzkoušet. Na cvičení jsme nechali vždy 30 minut a Víťa pak řešení ukázal na projektoru. Po pěti minutové pauze následoval další blok.

Třetí blok jsme nakonec pojali jako bonusový jen s ukázkou, abychom časově stíhali. Po akci jsme se odebrali na afterparty do nedalekého pivovaru.

Pokud je Vám líto, že jste nepřišli, můžete se na workshop podívat i doma, materiály jsou k dispozici zde.

Hodnocení

Na základě vaší zpětné vazby, akci považujeme za povedenou. Mrzí nás, že kapacita místnosti nestačila. Vítáme jakékoliv tipy jak problém s registracemi vyřešit.

Všechny fotky z akce naleznete zde. Těšíme se na vás na I/O Extended, které je už zítra!

Matěj Horák

Written by

Software developer focused on clean code, functional programming and testing. Inspiration and tips about SW development!

GDG Brno

GDG Brno

Příspěvky z dění GDG Brno…

More From Medium

Also tagged Angular2

Also tagged Workshop

Top on Medium

Ed Yong
Mar 25 · 22 min read

8.6K

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade