De juiste zorg op de juiste plek versus Gezondheid en Gedrag (Deventer)

De Deventer Aanpak Gezondheid en Gedrag kent dezelfde uitgangspunten en doelstellingen als De juiste zorg op de juiste plek. Daar zijn wij blij mee! In 2016 zijn we in Deventer gestart met de beweging Gezondheid en Gedrag vanuit een nieuw en ander perspectief op ziekte en gezondheid. In dit artikel laten we zien hoe we in Deventer werken aan deze omslag in het zorgstelsel. Initiatiefnemers zijn de gemeente Deventer en Salland Zorgverzekeringen (ENO).

Minister Hugo de Jonge (VWS) bij ENO in Deventer op 10–12–218

Doel
In deze aanpak staat de inwoner centraal én neemt die inwoner de regie op de eigen (ervaren) gezondheid. We gaan uit van de veranderkracht en eigen beleving van mensen. Zij worden zich meer bewust van hun eigen gedrag en invloed. Daartoe trainen we als eerste professionals en vrijwilligers in de beide domeinen zorg en welzijn. In de training leren zij uit te gaan van de ervaren gezondheid van de inwoners. We werken aan een stadsbrede beweging van het denken vanuit ZZ (Ziekte en Zorg) naar GG (Gezondheid en Gedrag). Daarnaast leggen we nieuwe verbindingen tussen de domeinen en stimuleren structurele samenwerking op alle niveaus.

Het doel is dat de inwoner zelf aan het stuur komt te staan en actie onderneemt. In de praktijk blijkt die aanpak goed te werken. De eerste resultaten zijn zichtbaar en ook vastgelegd in een aantal Inwonersreizen. Er zijn inmiddels 200 mensen getraind en voor het komend jaar is er veel belangstelling.

De praktijk
De inwoner krijgt informatie die aansluit bij zijn behoeften en leert nieuwe vaardigheden. Door structurele samenwerking, vooral op wijk- of buurtniveau wordt de infrastructuur verbeterd en zijn er betere wijkvoorzieningen GG/ZZ die aansluiten bij wat inwoners nodig hebben. Ook is er een sociale kaart voor hen beschikbaar. De eerste bewonerstraining is afgelopen zomer gestart. Via de Dokter Dichtbij App en de GG-App kunnen ze een eigen gezondheidsdossier opbouwen.

De professional en vrijwilliger krijgt nieuwe tools door training en intervisie. Zo leren zij via gesprekstechnieken de inwoners te activeren en zich bewust te laten worden van hun eigen kracht. Door inwonersreizen vast te leggen binnen GG/ZZ wordt kennis en ervaring tussen professionals en vrijwilligers uitgewisseld. Dankzij samenwerking tussen professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn neemt de werkdruk af. De trainingen zijn ook van invloed op het gebruik van een gezamenlijke taal (GG/ZZ). Door een verbeterde communicatie vergroten we het effect van ieders inzet.

Ook managers en beleidsmedewerkers worden getraind en de organisatiekaders sluiten aan bij deze beweging en stemmen hun inspanningen af en werken aan een gemeenschappelijke agenda. Systeempartijen werken aan dezelfde infrastructuur om zo de GG/ZZ-beweging te versterken.

ICT en informatie domein overstijgend uitwisselen. De ICF is een verbindend element voor professionals. De inwoner kan via de GG-App zijn eigen doelen en acties bijhouden en daarover communiceren met zijn begeleider (arts/sociaal werker) en hiermee een eigen gezondheidsdossier opbouwen en beheren. Binnen de huidige infrastructuur wordt gewerkt aan koppelingen tussen de diverse systemen.

De technologie die op dit moment beschikbaar is wordt met elkaar verbonden. Daarnaast worden er nieuwe technologische hulpmiddelen ontwikkeld, waaronder GG-serious gaming voor jongeren.

De financiering zal ondersteunend worden. Voor de gemeente betekent dat werken aan een domein overstijgend kader dat zichtbaar wordt in beleid, programma’s en subsidies en een optimale samenwerking met aanbieders. De zorgverzekeraar werkt aan een nieuwe leidraad voor inkoopbeleid, voert overleg en werkt vaker samen met zorgverleners. Ook het zorgkantoor werkt aan een optimale samenwerking met zorgaanbieders.

Last but not least…
willen we samen een ommekeer realiseren in het zorgstelsel dan vraagt dat om leiderschap én lef om de bestaande kaders los te laten. Door te durven experimenteren en nieuwe (samenwerkings-)afspraken te maken die de inwoner in hun zelfregie ondersteunen kunnen we werken aan een meerjarige agenda.

In Deventer zijn we die uitdaging al aangegaan en kijken we vol vertrouwen naar de toekomst. Dit dossier laat ‘work in progress’ zien. Dit is een eerste kennismaking met onze aanpak. Wordt vervolgd!

Verder praten of deelnemen? Neem contact op met Hilbrand Jacobs, projectleider GG: info@gezondheidengedrag.nu of 06 1343 4403

Met dank aan Bettery.nl, de bedenkers van GG/ZZ.