Deventer Aanpak Gezondheid en Gedrag

Op veel plekken in Nederland is de zorgsector in beweging. In Deventer krijgen veranderingen heel concreet vorm. Een innovatieve aanpak die verandering van onderaf stimuleert. Professionals, organisaties en systemen volgen. Bewoners, patiënten en cliënten vormen de kern van deze nieuwe aanpak. Het motto van de Deventer Aanpak Gezondheid & Gedrag? Als mensen succes hebben ondersteunen we dat.

Bekijk de animatie!

Hierin is in het kort de Deventer Aanpak Gezondheid & Gedrag in beeld gebracht. Hoe gaat het in zijn werk en wat levert ’t op? Helder en to-the-point verteld. Wil je meer weten of aansluiten bij deze positieve beweging? Neem dan contact op info@gezondheidengedrag.nu

Uitgangspunt
Van een traditionele benadering vanuit Ziekte- en Zorg (ZZ) bewegen we in Deventer naar een werkwijze waar Gezondheid en Gedrag(GG) centraal staan. Uitgangspunt is de eigen beleving en regie van de bewoner/patiënt op zijn gezondheid en welbevinden. In 2016 is deze beweging gestart. Initiatiefnemers zijn de gemeente Deventer en Salland Zorgverzekeringen. In samenwerking met het bedrijf Bettery Institute zijn methode en middelen ontwikkeld vanuit de Deventer situatie. Gemeente, verzekeraar én de Rijksoverheid faciliteren de Deventer Aanpak Gezondheid & Gedrag.

Wat willen we bereiken?
Op ieder niveau is dat weer iets anders, altijd staat de mens centraal. 
Tevreden en gelukkige inwoners die zelf eigenaar zijn van hun gezondheid en daarnaar handelen. Zij voelen ze zich gezonder en prettiger. Ook halen ze alleen die zorg en ondersteuning erbij die ze nodig hebben.
Professionals in zorg en welzijn die weer blij zijn met hun vak en zingeving terugvinden. Ze ondersteunen de inwoner in zijn of haar behoefte. Hun vakmanschap staat weer centraal.
Organisaties functioneren beter omdat ze bewoners ondersteunen en vooral doen waar ze goed in zijn. De eigen medewerkers komen in hun kracht te staan. Door samenwerking met andere organisaties draait het om toegevoegde waarde. 
• Het systeem heeft baat bij een hogere kwaliteit van de zorg en een zorg- en welzijnsstelsel dat ‘gezonder’ én beter betaalbaar is.

De wegen en middelen
Voor zo’n proces is wel wat nodig. Het gaat met name om waar de energie zit en initiatieven ontstaan. Door aan te sluiten bij die energie kan Gezondheid en Gedrag gemeengoed worden. 
 
Samenwerken
In Deventer werken steeds meer professionals uit het sociaal en het medisch domein samen. Door elkaar aan te vullen en samen op te trekken vanuit de GG-werkwijze kan er meer bereikt worden. We zien dat ook tijdens trainingen dat professionals vanuit verschillende disciplines zich geïnspireerd voelen door deze kruisbestuiving. Er valt veel te ontdekken en van elkaar te leren!

GG-training
In een tweedaagse training maken de deelnemers kennis met de GG-visie en leren zij heel concreet het verschil kennen tussen de ZZ en GG. Hoe kun je een bewoner, patiënt stimuleren om zelf in beweging te komen en de regie op zijn of haar leven op te pakken o.a. door het GG/ZZ-gespreksmodel.

Hoe gaat een professional of vrijwilliger de GG-werkwijze toepassen in het werk, de organisatie en de omgeving? De trainers van staan dichtbij de praktijk en leren dit gespreksmodel toe te passen. Met de Deventer praktijk als basis blijven we dichtbij de mensen die hier wonen…

Intervisie
De professionals die met de werkwijze aan de slag zijn gegaan komen in de praktijk natuurlijk allerlei situaties tegen. Ook zij maken zelf een ontwikkeling door. Tijdens intervisiebijeenkomsten koppelen zij hun ervaringen terug, kunnen ze zich verder verdiepen en krijgen ook van collega’s vaak nieuwe (en concrete) handvatten.

Vrijwilligers en inwoners
GG is erop gericht de regie op de eigen gezondheid te laten bij de inwoners zelf. Actieve inwoners en vrijwilligers zijn betrokken bij het proces en welkom om aan de training deel te nemen. In de wijken, wijkcentra zien we initiatieven ontstaan die aansluiten bij de GG-aanpak. Vrijwilligers spelen een belangrijke rol bijv. bij beweegactiviteiten, gezond eten of als vrijwillige coaches.

We staan niet stil
Op dit moment worden er meer hulpmiddelen en nieuwe werkmethodes ontwikkeld. Naast de ontwikkeling van een speciale GG-app is er een ontwikkeltraject voor GG-coaches in gang gezet en worden de ‘reizen’ die inwoners door het ‘zorglandschap’ maken in kaart gebracht. Dat betekent dat we kunnen leren van de ervaringen die bewoners hebben opgedaan.

Levens- en zorgreis van inwoners
In de Deventer aanpak Gezondheid & Gedrag passen we de ‘Inwonersreis’ als instrument toe om van te leren aan de ene kant, maar ook om de veranderingen door de GG-aanpak zichtbaar te maken Daardoor wordt het gedachtegoed voor een grote groep betrokkenen toegankelijker en tastbaar. Het verhaal én de resultaten worden op beeldende wijze vastgelegd.

De GG-app
Deze app kent twee versies. Eén voor de bewoners en één voor professionals. Voor beide groepen is het een praktisch hulpmiddel voor het toepassen van het GG-gedachtengoed en een belangrijke steun bij de communicatie.

Voor bewoners
De bewonersapp is goed ingericht hulpmiddel. Bewoners kunnen — alleen of samen met een supporter — vragen beantwoorden. Vragen over wat ze belangrijk vinden in het leven. Of ze iets zouden willen veranderen en hoe ze dat willen bereiken? Door hun verhaal te delen met de huisarts of hulpverlener kan de laatste tijdens het eerstvolgende consult inzetten op ondersteuning en stimulans. Met de app is het gemakkelijk om eigen doelen en acties bij te houden. Denken en leven vanuit GG wordt met de app veel eenvoudiger en overzichtelijker.

Voor professionals
De 1e-lijns hulpverleners kunnen de coachapp downloaden. Het is een goede informatiebron en geschikt voor registratie van gegevens van patiënten/cliënten en hun ervaren gezondheid. 
Het ICF-model is gebruikt om het functioneren van de gezondheid te monitoren. Naast de belemmeringen bij de bewoner is er vooral aandacht voor positieve factoren in zijn of haar leven. Waar is nog aanmoediging nodig?

Meer lezen over GG in praktijk?
Zie nieuwsartikelen en interviews met deelnemers aan GG-Deventer op deze website www.medium.com/gezondheid-en-gedrag

Wil je aansluiten of een training volgen? Mail ons op info@gezondheidengedrag.nu of bel Hilbrand Jacobs 06 13434403