Inspiratiesessie IN BEWEGING

Zoveel professionals en vrijwilligers uit allerlei verschillende disciplines genieten op dinsdag 20 juni bij de Natuurderij Keizersrande van de ontvangst, de omgeving, het overheerlijke eten en… de inhoud! Stichting IJssellandschap en de gemeente Deventer namen het initiatief! Na een rondleiding en twee korte pitches wordt er uitgebreid gebrainstormd over BAS (Blijf Actief bij de Sportvereniging) en DOET(Deventer Oefenprogramma Thuiswonenden) of de Deventer Stadsboeren. “Heerlijk om op deze manier met elkaar te brainstormen.” Een impressie

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.