ਯੁੱਧ

ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੈ
ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ
ਨਾ ਪੋਰਸ
ਨਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ
ਖੋਲ ਸਮਾਧੀ
ਦੇਖ ਜ਼ਰਾ
ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ
ਇਸ ਮੰਜਰ ਦਾ

ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ
ਅੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ
ਪਿੰਡ ਫਿਰਨੀ
ਖੌਰੂੰ ਪੈਦਾ ਏ
ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਿੱਚ
ਝੂਠ ਤੁਲੇ
ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ
ਮਹਿੰਗਾ ਏ

ਸਮਝੋ ਬਾਹਰਾ
ਹੋ ਚੱਲਿਆ
ਇਹ ਕੂਕ ਕੂਕ
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਏ
ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਦਾ
ਬਣ ਵਾਰਸ
ਕਿਓ ਅਜੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ
ਢਹਿੰਦਾ ਏ

ਜੋ ਝਰਨਾ ਅੰਦਰ
ਵਹਿੰਦਾ ਏ
ਲਾਅ ਕੰਨ ਸੁਣੀਂ
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਏ
ਛੱਡ ਖਹਿੜਾ
ਏਸ ਅਡੰਬਰ ਦਾ
ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੈ
ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ
ਨਾ ਪੋਰਸ
ਨਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ

Image Credits : www.rprepository.com

Originally published at scriptgrandeur.wordpress.com on November 3, 2015.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.