Java’da Math Sınıfı

Math Sınıfı

Java dilinde kullanılan standart java sınıfılarından birisidir. Bu sınıfın en büyük özelliği java.lang paketinin içinde olması. Bu paketin dışında olan tüm paketleri import deyimi ile çağırmamız gerekiyor.

Math sınıfında 2 adet sabit tanımlanmıştır:

Math.PI : 3.14…. public static final double PI olarak tanımlanır.

Math.E : 2.71 …. public static final double E olarak tanımlanır.

Math Sınıfına ait birkaç metot;
Abs(x) : x değişkeninin mutlak değeri

Ceil(x) : x değişkenini bir üst tam sayıya dönüştürür. Math.ceil(8.3) = 9 gibi.

Sin(x) : x in trigonometrik sinusu (x in radyan cinsindendir.)

Tan(x) , Acos(x) , Asin(x) , Atan(x) trigonometrik işlemler için kullanılır.

exp(x) : x in kuvvetlerını hesaplanmadı kullanılır.

Pow(x,y): x in y ninci kuvveti

sqrt(x) : x in karekökü

Max(x,y) ve Min(x,y) büyük ve küçük değer için kullanılır.

Random() : Rastgele sayı üretmek için kullanılır.

Örneğimiz:

public class Mats {
public static void main(String[] args) {
int x = 7 , y = -6;
double z = 35.6, t = 0.4;
System.out.println("y nin mutlak degeri : " + Math.abs(y));
System.out.println("z nin sayisini yuvarlayalim : " + Math.round(z));
System.out.println("t nin sayisini yuvarlayalim : " + Math.round(t));
System.out.println("z nin sayisini ust sayiya yuvarlayalim : " + Math.ceil(t));
System.out.println("z nin sayisini alt tamsayiya yuvarlayalim : " + Math.floor(z));
System.out.println("x - y  sayilarindan buyuk olani gosterelim : " + Math.max(x,y));
System.out.println("z - t  sayilarindan kucuk olani gosterelim : " + Math.min(z,t));
System.out.println("t'nin arcsinusunu gosterelim : " + Math.asin(t));
double aci = Math.toRadians(45);
System.out.println("45 in cos degeri : " + Math.cos(aci));
System.out.println("45 in sin degeri : " + Math.sin(aci));
}
}
Çıktı aşağıdaki gibidir:
Konu içinde bahsettiğim diğer metotları içeren projeye buradan ulaşabilirsiniz.
Like what you read? Give Gökhan YAVAŞ a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.