Thomas Mensink
Jul 24 · 3 min read

Dit is At The Money, een maandelijkse podcast van Golden Egg Check, waarin wij in gesprek gaan met ondernemers die op het punt staan om groeikapitaal op te halen en investeerders die in dat soort startups en scale-ups investeren. Deze maand een gesprek met Aldebert Wiersinga, managing partner bij Value Creation Capital, een van de meest actieve venture capital investeerders van Nederland.

Aldebert Wiersinga, founder en managing partner van Value Creation Capital

Een kleine tien jaar geleden sprak ik voor het eerst met Aldebert. Ik deed destijds als student onderzoek naar de criteria van Nederlandse venture capital investeerders. Voor dat onderzoek sprak ik in korte tijd veel Nederlandse VCs.

Toen al viel me op dat Value Creation Capital (VCC) investeert met een duidelijke strategie. Bij geen andere investeerder hoorde ik zo'n methodische benadering met een onderbouwing waarom ze zo investeren.

Sinds anderhalf jaar werk ik regelmatig samen met Aldebert als een externe analist, om startups en scale-ups voor hem te scouten en kwalificeren, en zie ik die benadering nog steeds terug in de praktijk.

Aldebert omschrijft zichzelf als een ondernemende investeerder, of eigenlijk beter gezegd: een investerende ondernemer. Hij is juist niet op zoek naar de nieuwe unicorn, omdat die high-risk high-return strategie niet past bij het ‘ondernemende’ investeringsmodel van VCC.

Het leek me interessant om de benadering van VCC verder uit te lichten in een gesprek. Daarom heb ik Aldebert uitgenodigd om mijn volgende gast te zijn in de At The Money podcast.

In deze aflevering:

🚦deelt Aldebert zijn model om startups en scale-ups te kwalificeren

💰geeft hij advies aan founders die willen fundraisen

🚀🏁 en vertelt hij hoe VCC hun deelnemingen helpt naar voorspelbare groei en uiteindelijk naar een strategische exit.

Deze derde aflevering van de At The Money podcast is te beluisteren via je favoriete podcast app (o.a. Spotify, SoundCloud en Apple Podcasts) en duurt ca. 47 minuten.

🎙 De podcast-aflevering is grofweg als volgt opgebouwd:

  • De ondernemende investeerder of investerende ondernemer [01:40]
  • Hoe VCC ondernemers ondersteunt en omgaat met tegenslag [05.30]
  • Focusgebieden van VCC en hun fondsen (TechNano fund en het Security-of-Things fund) [08.00]
  • Over unicorns en exits [16.00]
  • VCC's hands-on investeringsstrategie en hoge waarderingen [18.45]
  • Het scale-up model, incl. voorspelbare groei en exit-voorbereiding [24.45]
  • VCC's model om bedrijven te kwalificeren: why, who, how, what [30.00]
  • Veranderingen en trends in het venture capital landschap in NL [32.20]
  • Bottlenecks voor groei (spoiler alert: te groot ego) [38.40]
  • Advies voor ondernemers die willen fundraisen [43.45]


👏 Vond je dit artikel/ de podcast de moeite waard? Geef het dan een ‘applausje’, zodat anderen het ook kunnen vinden.

🚀 Ben jij met je startup of scale-up op zoek naar funding en wil je het gesprek met ons aangaan? Of wil je naar aanleiding van Aldebert's verhaal met hem in contact te komen? Stuur een berichtje naar atthemoney@goldeneggcheck.com.

🤩 Wil je op de hoogte blijven van nieuwe edities van At The Money waarin wij in gesprek gaan met ondernemers die op het punt staan om groeikapitaal op te halen? Volg dan ons blog of volg mij (Thomas Mensink) op Medium bovenaan dit artikel. En abonneer je natuurlijk even op onze podcast!

Met dank aan AmberScript voor de automatische transcriptie van mijn gesprek met Aldebert.

Golden Egg Check

We are startup analysts. This is our blog with thoughts about innovation, entrepreneurship and venture capital.

Thomas Mensink

Written by

Startup analyst at Golden Egg Check (@goldeneggcheck). Bridging the gap between tech startups and VCs.

Golden Egg Check

We are startup analysts. This is our blog with thoughts about innovation, entrepreneurship and venture capital.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade