Constance Scholten (Slingshot Ventures): ‘Ik ben gaan ondernemen om investeerder te worden’

Thomas Mensink
Aug 7, 2020 · 5 min read

Dit is At The Money, een twee-wekelijkse podcast van Golden Egg Check, waarin wij in gesprek gaan met ondernemers die op het punt staan om groeikapitaal op te halen en investeerders die in dat soort startups en scale-ups investeren. Dit keer een gesprek met Constance Scholten over de ondernemende investeerders van Slingshot, bekend van investeringen in o.a. VanMoof, Boldking en Tiqets.

Constance Scholten, director bij Slingshot Ventures.

Z e zeggen wel eens dat je 10.000 vlieguren moet maken om ergens goed in te worden. Constance Scholten maakte die uren dubbel en dwars als oprichter van twee eigen bedrijven.

Nu investeert ze in andere ondernemers als director bij Slingshot Ventures, bekend van deelnemingen in fietsenbedrijf VanMoof en scheermerk Boldking. “Prachtig om te werken met mensen die de wereld willen veroveren!”

“Dat ik ging ondernemen was geen vooropgezet plan,” bekent Constance. “Je hebt van die mensen die alleen maar ondernemer kunnen zijn. Zo iemand ben ik niet. Ik richtte mijn eerste bedrijf op toen ik 19 was, had er veel plezier in, ontwikkelde me als ondernemer en boekte succes. Maar altijd was het doel om te gaan investeren. Te werken aan bedrijven die bijdragen in deze wereld.”

Meer weten over de investeringsstrategie van Slingshot? Of hoe Constance de bedrijven waarin Slingshot investeert helpt zonder in de weg te lopen? Beluister de At The Money podcast-aflevering met Constance Scholten en Thomas Mensink (38 min). Dat kan hieronder via SoundCloud, maar ook via andere podcasts-apps zoals Spotify en Apple Podcasts.

Constance verkocht beide eigen bedrijven, waaronder social media-bedrijf Camarilla. “Ondernemen ging me goed af maar mijn ambitie was altijd helder en uitgesproken. Ik wilde investeren in levensveranderende bedrijven en meehelpen de weg vrij te maken. Dat was mijn droom. Bij Slingshot Ventures zit ik volledig op mijn plek. Hier kan ik werken met bedrijven die niks anders willen dan de wereld veroveren. En wij mogen daar vanaf de zijlijn aan bijdragen.”

Slingshot investeert in business-to-consumer-bedrijven. Een hoog transactionele business. “Dat betekent dat we exact moeten begrijpen wat consumenten beweegt, op korte én lange termijn. B2C-bedrijven kennen een korte sales cycles; net zo snel als een nieuw product geadopteerd wordt, kan het er ook weer uit liggen. In hoeverre is iets wat vandaag gebruikt wordt morgen nog relevant? Met die vraag houden wij ons dagelijks bezig.”

Maar hoe zie je dat verschil? Daarvoor is het relevant te weten dat de investeerders achter Slingshot veelal zelf veel ervaring hebben als ondernemer in de consumentenmarkt. “Wij zijn volledig doordrongen van wat werkt voor consumenten op lange termijn. Zien haarfijn het verschil tussen een hype en een duurzaam succes. We richten ons uitsluitend op bedrijven die voor de langere duur een verschil kunnen maken in consumentengedrag.”

Slingshot bestaat om precies te zijn uit twee fondsen, beide volledig gefund vanuit ondernemers. In totaal hebben de fondsen een waarde van 60 miljoen euro. “Het early growth fonds heeft een omvang van 12 miljoen,” legt Constance uit. “De overige 48 miljoen zit in het potje voor growth bedrijven; bedrijven die al enige tractie hebben laten zien, al bestaansrecht hebben, hogere volumes maken en groter groeigeld nodig hebben.” De combinatie van deze twee potjes maakt van Slingshot een one stop shop. “Door de jaren heen groeien we mee met onze bedrijven.”

Lees/ luister ook:

Hoe jong Slingshot Ventures met zijn drie jaar ook is, het is het grootste Nederlandse venture capital fonds zonder institutioneel kapitaal. Volgens Constance is dat vooral te danken aan de ‘ondernemers voor ondernemers-gedachte’ van Slingshot. “We werken met een achterban bestaande uit de meest succesvolle ondernemers in Nederland. Zij herkennen een kansrijke ondernemer uit duizenden, weten wat hij nodig heeft en wat in de weg kan staan.”

“Deze ondernemers zijn in staat hun succes te vertalen naar nieuwe ondernemers van de toekomst. Veel bedrijven die kapitaal nodig hebben zoeken het bij hun goeroes, hun voorbeelden. Die vinden ze in onze achterban. Op die manier zijn we de juiste springplank voor bedrijven om hun groeiambities te realiseren.”

Het team van Slingshot is divers, aldus Constance. “Ik richt me op het aantrekken van talent en commerciële haakjes voor onze portfoliobedrijven. Zo zijn er andere collega’s voor financiële modellen of sterke relaties met banken en kredietverstrekkers. Zo hebben we bijvoorbeeld het geluk dat we mogen samenwerken met Simon Neefjes, die zijn voetsporen ruimschoots heeft verdiend in de reclamewereld. Hij helpt onze bedrijven met hun propositie. Zo heeft Slingshot op elk vlak een expert.”

“Het belangrijkste wat ik heb geleerd als ondernemer en wat ik startende ondernemers ook altijd vertel: werk altijd alleen maar met triple A mensen. Schroom niet om te werken met mensen die beter zijn dan jij. Haak ze aan en neem ze volledig mee in je missie. Maak het tot een gedeelde missie. Zorg dat iedereen met wie je werkt op de hoogte is van je doel en koers. Alleen kun je niks, alles is teamwork. Dat geldt voor ondernemersteam, maar ook voor ons als investeerder.”

“Nederland heeft een prachtig startup-ecosysteem, met een eeuwenoud ondernemend karakter,” besluit Constance. “Het VC-landschap begint ook steeds beter tot wasdom te komen. Terwijl startups tien jaar geleden nog veelal bootstrapped succesvol moesten worden, kunnen ze nu dankzij venture capital er voor kiezen om sneller te groeien.”

Ook aan ondernemend talent in ons land geen gebrek, vindt Constance. “We hebben een mooie pool met talent uit steden zoals Eindhoven, Amsterdam en Delft en zijn erg goed in het aantrekken van talent uit het buitenland. Als investeerder in Nederland mag je in je handjes knijpen!”

Meer weten over de investeringsstrategie van Slingshot? Of hoe Constance de bedrijven waarin Slingshot investeert helpt zonder in de weg te lopen? Beluister de At The Money podcast-aflevering met Constance Scholten en Thomas Mensink (38 min). Dat kan bovenaan dit artikel via SoundCloud, maar ook via andere podcasts-apps zoals Spotify en Apple Podcasts.

De podcast-aflevering is grofweg als volgt opgebouwd:

  • Kennismaken met Constance [1:10]
  • Lessen als ondernemer die relevant zijn als investeerder [5:30]
  • Investeren in hype of trend? [8:40]
  • De investeringsstrategie van Slingshot [13:50]
  • Invechten in de Nederlandse VC markt [18:10]
  • Over investeren in imperfecte startups [21:30]
  • Observaties van het Nederlandse startup-ecosysteem [29:00]
  • Ambities van Constance [32:00]
  • Advies aan founders met betrekking tot fundraisen & schalen [35:30]

👏 Vond je dit artikel/ de podcast de moeite waard? Geef het dan een ‘applausje’ of deel het op LinkedIn, zodat anderen het ook kunnen vinden.

🚀 Ben jij met je startup of scale-up op zoek naar funding en wil je het gesprek met ons aangaan? Of wil je naar aanleiding van Constance's verhaal met haar in contact te komen? Stuur een berichtje naar atthemoney@goldeneggcheck.com.

🤩 Wil je op de hoogte blijven van nieuwe edities van At The Money waarin wij in gesprek gaan met ondernemers die op het punt staan om groeikapitaal op te halen? Volg dan ons blog of volg mij (Thomas Mensink) op Medium bovenaan dit artikel. En abonneer je natuurlijk even op onze podcast!

Golden Egg Check

We are startup analysts.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store