Dit is hoe ik Invest-NL zou inzetten voor startups 🚀

Thomas Mensink
Jan 8, 2020 · 4 min read

Deze maand gaat de nieuwe staatsinvesteringsbank Invest-NL van start. Er komt €2,5 miljard bij in een markt waar toch al aardig wat kapitaal voor tech bedrijven op de plank ligt. Zit Nederland hier op te wachten?

Volgens Johan van Mil (Peak Capital) niet. Er is al genoeg geld beschikbaar en bovendien zijn ambtenaren niet goed in staat om te valideren of een business case goed is.

Wouter Bos, de baas van Invest-NL, zegt juist dat technologie-ondernemers moeite hebben om aan geld te komen. Het idee is dat Invest-NL ‘marktfalen’ gaat corrigeren, voor projecten die als te risicovol of te groot worden gezien door de conventionele geldschieters. Of waar behoefte is aan geduldig kapitaal.

Het mandaat van Invest-NL is erg breed, maar de investeringsstrategie wordt (initieel): focus op energietransitie en scale-ups met tickets die waarschijnlijk zullen neerkomen op €10–50M. Invest-NL zou als een soort leverage werken voor banken en fondsen om dan ook aan te haken en zo gezamenlijk de ronde op te hoesten.

De vraag is dus of er sprake is van marktfalen, en waar die dan zit. Ik heb geen idee hoe dat zit in het private equity/ later stage domein, maar ik heb denk ik wat zicht op de startup en scale-up markt.

Mijn observaties en gedachten zijn als volgt:

  • er is een funding gap voor hightech ondernemers vóór of rond marktintroductie (wel grote kapitaalbehoefte maar te weinig tractie voor venture capital, en subsidies zijn uitgespeeld)
  • ik kom ook software startups tegen die al wel (een beetje) omzet draaien en een kleine financieringsbehoefte hebben maar die tussen wal en schip komen (te ver voor VFF van RVO, te grote ronde voor angel, onvoldoende tractie voor VC)
  • ik geloof ook in survival of the fittest (je moet niet elk bedrijf willen ondersteunen), en dat bootstrappen heel gezond kan zijn om gedwongen te worden om te focussen
  • ik ben het met Johan eens dat (halve) ambtenaren minder goed in staat zijn om in te schatten welke startups potentie hebben omdat dat 1) niet hun core expertise is en 2) omdat ze zelf de pijn niet voelen van een verkeerde beslissing
  • ik ben het met Wouter eens dat er weinig door de markt wordt geïnvesteerd in de risicovolle fase (ook niet door Seed Capital fondsen) met geduldig kapitaal. Ik vraag me wel af of Invest-NL daadwerkelijk geduldig kan zijn als het op dezelfde voorwaarden mee-investeert met private investeerders
  • Investeerders ❤ scale-ups, maar alle scale-ups en unicorns zijn ooit begonnen als startup

Kortom, ik denk dat er op hoofdlijnen een enorme kans is voor Invest-NL. Maar anders dan Wouter Bos denk ik dat die kans, naast grote projecten, zit in de startup fase i.p.v. in de €10–50M tickets (waar het al druk is).

Maar ja, hoe ga je efficiënt in startups investeren, zeker als je €2,5 miljard weg moet zetten? Dat is niet te doen. Of toch wel?

Het is misschien mogelijk. Dit is hoe ik het op hoofdlijnen zou aanpakken (en ja, dit moet verder uitgewerkt worden):

  • Ik zou een deel van het Invest-NL kapitaal (€50M per jaar of zo?) alloceren aan startups; bedrijven met een schaalbaar business model en maandelijkse omzet minder dan €20k
  • Gekwalificeerde VCs — bijv. Seed Capital fondsen en misschien ook bepaalde angels — kunnen aanspraak maken op dit kapitaal om deals te doen die ze vanuit hun huidige fonds niet willen doen omdat ze te vroeg/ risicovol zijn
  • De deals kunnen gestandaardiseerd worden, ik denk aan een simpele convertible note van ca. €250k
  • De investering geeft de investeerder een right of first refusal om — bij voldoende progressie — door te kunnen investeren, en de ondernemer krijgt runway en zicht op een vervolgronde

Zie het, kortom, als een soort “Alley Oop deals”, vernoemd naar het voorzetje bij basketbal. VCs kunnen tegen verminderd risico voor-investeringen doen om hun funnel aan de voorkant te vullen en alvast datapunten te verzamelen over startups die in een nieuwe ronde interessant zijn voor hun bestaande fonds. Johan zou dus een pre-Peak Capital IV deal kunnen doen (vergelijkbaar trouwens als hun fundathon deals).

Niet Invest-NL maar professionele investeerders selecteren en investeren dus, althans het deel dat voor startups is bestemd. VCs investeren niet hun eigen kapitaal maar wel hun tijd, middelen en reputatie.

Gunstig voor Invest-NL om efficiënt de hele funnel van startups te vergroten en data te verzamelen, gunstig voor startups die nu buiten de boot vallen en gunstig voor investeerders die goede, maar nog vroege bedrijven alvast voor kunnen sorteren.

Alley Oop deals dus. Wat denken jullie? Zien investeerders dit zitten gezien de tijd die het gaat kosten om deals te kwalificeren? Lost het de behoefte van ondernemers op? Deel je ideeën in de comments!

PS. Meer van dit soort inzichten en data over het Nederlandse startup- en venture capital ecosysteem in je inbox? Abonneer je op GEC Insights en/ of volg het Medium blog van Golden Egg Check bovenaan deze pagina.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store