Harm de Vries (Innovation Industries): ‘We bouwen vliegtuigen terwijl we al in de lucht zitten’

Thomas Mensink
Aug 7, 2020 · 5 min read

Dit is At The Money, een twee-wekelijkse podcast van Golden Egg Check, waarin wij in gesprek gaan met ondernemers die op het punt staan om groeikapitaal op te halen en investeerders die in dat soort startups en scale-ups investeren. Dit keer een gesprek met Harm de Vries van Innovation Industries, over het investeren in hightech startups.

Harm de Vries, general partner Innovation Industies

Harm de Vries is een van de oprichters van Innovation Industries, dat nu drie jaar bestaat. Het fonds richt zich volledig op Nederlandse hightech startups en scale-ups die vaak baanbrekende technologie combineren met een grote potentie.

Maar toekomst voorspellen blijft lastig. “Het is alsof je een vliegtuig bouwt terwijl je al in de lucht zit. Óf je stort neer, óf je bereikt grote hoogtes.”

Harm’s roots liggen in de advocatuur. In die sector leerde hij veel over de juridische kant van bedrijven opzetten. Na zijn jaren als advocaat zette Harm samen met een partner achtereenvolgens drie relatief kleine early-stage venture capital fondsen op die hun pijlen richtten op tech-bedrijven die voortkomen uit universiteiten: het Erasmus MC Biomedical Fund, het Life Sciences Fund Amsterdam en het Twente Technology Fund. Harm: “Het begon in 2007 met part-time fondsmanagment, maar na een paar jaar runden we drie fondsen parallel met elk zes à zeven deals. En dan tóch bij alles heel actief betrokken willen blijven; het was een tijd van hard werken!”

Direct van Harm horen wat de beste strategie is om in hightech startups te investeren? Beluister de At The Money podcast-aflevering met Harm de Vries en Thomas Mensink (48 min). Dat kan hieronder via SoundCloud, Spotify en Apple Podcasts maar ook via andere podcast-apps.

“Elk fonds dat we opzetten, was weer beter dan het vorige. Alle learnings bij elkaar namen we mee naar de volgende — grote — stap: Innovation Industries. We hebben op papier gezet hoe volgens ons een ideaal fonds eruit zou moet zien dat zich helemaal richt op hightech. En die koers hebben we eigenlijk nooit meer gewijzigd. Inmiddels zijn we met Innovation Industries toe aan ons tweede fonds en ook die is alweer qua structuur verbeterd ten opzichte van de eerste. Dat zit ‘m vooral in de duur van het fonds en de ticket size, oftewel de grootte van het investeringsbedrag.”

Een fonds runnen in de wereld van hightech is een vak apart, weet Harm. “Tech startups zijn vaak al jaren bezig met hun technologie. In die zin zijn ze dus niet startend. Maar hun marktgang, dus echt de start van hun bedrijf, is wel nieuw. Tja, wat ben je dan? Een startup? Een jong bedrijf met een volwassen technologie? We investeren op een zeer vroeg moment, soms is de toepassing van de technologie nog niet eens bekend. In feite proberen wij de toekomst te voorspellen. Áls we investeren, hebben we zoveel vertrouwen in de technologie, de patenten en de mensen achter de technologie dat we geloven dat de rest wel goed komt. Er zit dan muziek in.”

Innovation Industries staat er niet alleen voor in deze spannende early stages. “Vroege fase-deals doen we samen met TNO en met de vier technische universiteiten die ons land rijk is,” legt Harm uit. “Eigenlijk voelen we ons in early stage alleen maar comfortabel als deze partijen meedoen. Zij kennen de teams, de patenten, de technologie. Samen met de onderneming gaan we op zoek naar toepassingen die marktwaardig zijn. We praten met de markt om te achterhalen welk probleem de technologie kan oplossen. Het is een puzzel waar je geduld en geld voor moet hebben.”

Dat geduld zit ‘m ook in het moment van weer verkopen. Harm: “Bij een hightech startup komt een groot deel van de waardecreatie pas na langere tijd. Dat komt doordat er veel tijd aan vooraf gaat voordat een product klaar is voor de markt. Het risico van te vroeg verkopen is dat de koper het vooral ziet als een ‘leuke technologie’, niet als volwaardig bedrijf. Zo’n koper ontmantelt de boel en neem de technologie onder de arm mee. Zonde! De ticket size voor hightech startups moet dus aansluiten bij de verschillende fases van een tech bedrijf. Alleen dan halen alle partijen het onderste uit de kan.”

Lees/ luister ook:

“Nederland heeft een erg sterke hightech sector en er is absoluut ruimte voor meer fondsen,” ziet Harm. “Hightech venture capital loopt zo’n tien jaar achter op bijvoorbeeld life sciences; in die sector zijn al veel langer fondsen actief. Met Innovation Industries richten we ons voorlopig dan ook alleen op de Nederlandse markt; er is hier nog zoveel te halen en te doen! Als investeerder in deze sector maak je heel wat mee. Je bent als relatief klein fonds in staat een bedrijf te helpen oprichten en te financieren dat uitgroeit tot een supergroot succes. Dat vind ik nog steeds geweldig.”

Direct van Harm horen wat de beste strategie is om in hightech startups te investeren? Beluister de At The Money podcast-aflevering met Harm de Vries en Thomas Mensink (48 min). Dat kan bovenaan dit artikel via SoundCloud, maar ook via andere podcasts-apps zoals Spotify en Apple Podcasts.

De podcast-aflevering is grofweg als volgt opgebouwd:

 • Kennismaken met Harm [1:10]
 • De opbouw naar Innovation Industries en de lessen uit vorige fondsen [4.10]
 • Investeringsstrategie met betrekking tot hightech bedrijven [11.30]
 • Kansen voor hightech investeringen in Europa [15.50]
 • Investment thesis Innovation Industries [17.50]
 • Hoe maak je een exit als je er niet vanaf komt? [24.10]
 • Hoe komt Innovation Industries aan dealflow? [26.40]
 • Ondernemerschap in technisch gedreven teams [30.00]
 • Fundraisen voor investeerders [38.40]
 • Kansen voor Nederland op het gebied van valorisatie bij universiteiten [44.40]
 • Advies aan founders met betrekking tot fundraisen [46:10]

👏 Vond je dit artikel/ de podcast de moeite waard? Geef het dan een ‘applausje’ of deel het op LinkedIn, zodat anderen het ook kunnen vinden.

🚀 Ben jij met je startup of scale-up op zoek naar funding en wil je het gesprek met ons aangaan? Of wil je naar aanleiding van Harm's verhaal met hem in contact te komen? Stuur een berichtje naar atthemoney@goldeneggcheck.com.

🤩 Wil je op de hoogte blijven van nieuwe edities van At The Money waarin wij in gesprek gaan met ondernemers die op het punt staan om groeikapitaal op te halen? Volg dan ons blog of volg mij (Thomas Mensink) op Medium bovenaan dit artikel. En abonneer je natuurlijk even op onze podcast!

Golden Egg Check

We are startup analysts.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store