Youri Doeleman (Antler): ‘We nemen investeerders mee in onze logica om meer op executiekracht te beoordelen’

Thomas Mensink
Aug 22, 2020 · 5 min read

Dit is At The Money, een twee-wekelijkse podcast van Golden Egg Check, waarin wij in gesprek gaan met ondernemers die op het punt staan om groeikapitaal op te halen en investeerders die in dat soort startups en scale-ups investeren. Dit keer een gesprek met Youri Doeleman van Antler, over het opzetten van startups en het overwinnen van het kip-ei probleem.

Youri Doeleman, partner bij Antler Nederland.

Van de big bang in de kosmos naar het levenslicht van nieuwe startups; Youri Doeleman heeft duidelijk interesse in de start van nieuwe dingen. Hij is partner bij startup generator Antler in Nederland. “Wij vonden dat het Nederlandse startup-ecosysteem nog niet de volle potentie benutte.”

Na een studie kosmologie in Japan en een carrière als strategy consultant bij McKinsey in verschillende landen, werd Youri door voormalig collega’s gevraagd om Antler Nederland op te zetten. Antler is een internationale organisatie die talentvolle founders bij elkaar brengt en ze helpt in het proces om succesvolle startups op te zetten.

Rijp voor een nieuw model

Wil je Youri horen vertellen over het bouwen van startups en de kansen voor Nederlandse investeerders? Beluister de At The Money podcast-aflevering met Youri Doeleman en Thomas Mensink (43 min). Dat kan via o.a. SoundCloud, Spotify en Apple Podcasts.

Puur talent

Antler zit juist vóór al die partijen. “We beginnen bij puur talent. Mensen met tien tot vijftien jaar werkervaring en verschillende skillsets. We brengen deze mensen bij elkaar, bouwen samen teams, scherpen proposities aan. Zo maken we heel effectief een nieuwe pijplijn van bedrijven die goed worden opgezet. En daar plukt het hele ecosysteem de vruchten van.”

Executiekracht en chemistry

“Te weinig tractie”

Het zwakke punt van het Nederlandse startup-ecosysteem is echter het vinden van financiering in een vroege fase. “Veel investeerders zoeken naar traditionele metrics voor tractie zoals omzet; dingen die voor gloednieuwe startups vaak pas een half jaar of een jaar na start realistisch zijn om te verwachten. Maar omdat wij de startups en met name de founders al een tijd volgen, kunnen wij veel data halen uit bijvoorbeeld hun executiekracht en ‘chemistry’. Wij moeten Nederlandse investeerders meer meenemen in onze logica om ook daarop te beoordelen, in plaats van alleen naar omzet te kijken.”

Lees/ luister ook:

Kip-en-ei

“Mijn advies aan beginnende ondernemers of founders die willen schalen? Denk goed na over het soort bedrijf dat je wilt bouwen. Welk probleem wil je oplossen, welke doelgroep wil je bedienen, wat voor business model past bij jou? Als de fit van je bedrijf goed is, gaat dat je bergen energie opleveren.”

Dit was een samenvatting van de At The Money podcast-aflevering met Youri Doeleman en Thomas Mensink (43 min) die mede mogelijk gemaakt is door de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen. Beluister de aflevering bovenaan dit artikel via SoundCloud, Spotify en Apple Podcasts, of een andere podcast-app.

De podcast-aflevering is grofweg als volgt opgebouwd:

  • Kennismaken met Youri [1:10]
  • Waarom Antler’s timing perfect is voor Nederland [4.00]
  • Hoe past Antler in het startup-ecosysteem? [8.30]
  • Wat maakt een goed team? [14.10]
  • Sterke en zwakke punten in het Nederlandse ecosysteem [20.00]
  • Het opleiden van Nederlandse investeerders [23.40]
  • Data-driven investeren [26.30]
  • Het kip-ei probleem doorbreken [32.00]
  • Advies aan mensen die willen gaan ondernemen [38.00]

👏 Vond je dit artikel/ de podcast de moeite waard? Geef het dan een ‘applausje’ of deel het op LinkedIn, zodat anderen het ook kunnen vinden.

🚀 Ben jij met je startup of scale-up op zoek naar funding en wil je het gesprek met ons aangaan? Of wil je naar aanleiding van Youri's verhaal met hem in contact te komen? Stuur een berichtje naar atthemoney@goldeneggcheck.com.

🤩 Wil je op de hoogte blijven van nieuwe edities van At The Money waarin wij in gesprek gaan met ondernemers die op het punt staan om groeikapitaal op te halen? Volg dan ons blog of volg mij (Thomas Mensink) op Medium bovenaan dit artikel. En abonneer je natuurlijk even op onze podcast!

👀 Op 2 september organiseert Antler een virtual demo day waar geïnteresseerden kennis kunnen maken met hun tweede cohort startups. Aanmelden kan hier.

Golden Egg Check

We are startup analysts.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store