Youri Doeleman (Antler): ‘We nemen investeerders mee in onze logica om meer op executiekracht te beoordelen’

Thomas Mensink
Aug 22, 2020 · 5 min read

Dit is At The Money, een twee-wekelijkse podcast van Golden Egg Check, waarin wij in gesprek gaan met ondernemers die op het punt staan om groeikapitaal op te halen en investeerders die in dat soort startups en scale-ups investeren. Dit keer een gesprek met Youri Doeleman van Antler, over het opzetten van startups en het overwinnen van het kip-ei probleem.

Image for post
Image for post
Youri Doeleman, partner bij Antler Nederland.

Van de big bang in de kosmos naar het levenslicht van nieuwe startups; Youri Doeleman heeft duidelijk interesse in de start van nieuwe dingen. Hij is partner bij startup generator Antler in Nederland. “Wij vonden dat het Nederlandse startup-ecosysteem nog niet de volle potentie benutte.”

Na een studie kosmologie in Japan en een carrière als strategy consultant bij McKinsey in verschillende landen, werd Youri door voormalig collega’s gevraagd om Antler Nederland op te zetten. Antler is een internationale organisatie die talentvolle founders bij elkaar brengt en ze helpt in het proces om succesvolle startups op te zetten.

“Voor Nederland was zo rond 2018/2019 de tijd meer dan rijp voor een model als dat van Antler. Er was in de jaren ervoor veel gebeurd in het Nederlandse startup-ecosysteem, qua initiatieven en nieuwe fondsen, maar dan met name in de scale-up fase. Wij vonden dat de potentie die Nederland als startup-land heeft nog niet volledig werd benut, gezien alle beschikbare kennis en talent. Er was behoefte aan een nieuw model om meer impact mee te creëren. Toen de founders mij in 2018 vroegen om Antler ook in Nederland op te zetten, had ik daar wel oren naar!”

Wil je Youri horen vertellen over het bouwen van startups en de kansen voor Nederlandse investeerders? Beluister de At The Money podcast-aflevering met Youri Doeleman en Thomas Mensink (43 min). Dat kan via o.a. SoundCloud, Spotify en Apple Podcasts.

Antler vult een gat in het Nederlandse ecosysteem. Youri: “Ons land kent verschillende initiatieven om ondernemers te ondersteunen in allerlei stadia. Nuttige ondersteuning, zowel financieel als inhoudelijk als netwerk-technisch. Maar al deze partijen hebben één uitdaging gemeen: het vinden van reeds bestaande goede teams met sterke proposities, die al enigszins op weg zijn. Iedereen vist in feite uit dezelfde vijver.”

Antler zit juist vóór al die partijen. “We beginnen bij puur talent. Mensen met tien tot vijftien jaar werkervaring en verschillende skillsets. We brengen deze mensen bij elkaar, bouwen samen teams, scherpen proposities aan. Zo maken we heel effectief een nieuwe pijplijn van bedrijven die goed worden opgezet. En daar plukt het hele ecosysteem de vruchten van.”

“Wat me opvalt, is dat juist ook de meer ervaren ondernemers inspringen op onze propositie. Je zou verwachten dat juiste deze mensen het zelf wel regelen. Niet dus. Dat komt vooral doordat de meeste mensen in hun netwerk teveel op ze lijken. Ze hebben hetzelfde profiel, zijn niet complementair, of de timing om (weer) samen een nieuw bedrijf te starten komt niet uit. Wij brengen mensen met verschillende achtergronden en met complementaire skills samen. Dat is wat ons betreft een van de succesfactoren voor een onderneming. Daarnaast is de ‘spark’ tussen founders van essentieel belang. En vlak vooral ook executiekracht niet uit als factor voor succes.”

Antler is sterk internationaal georiënteerd, met vestigingen over de hele wereld. Maar Antler is geen one-size-fits-all formule. “Ook Nederland vraagt om een unieke aanpak,” vertelt Youri. Door het startup-visum kunnen je bijvoorbeeld kiezen waar vandaan je talent wil halen. Dat is super.”

Het zwakke punt van het Nederlandse startup-ecosysteem is echter het vinden van financiering in een vroege fase. “Veel investeerders zoeken naar traditionele metrics voor tractie zoals omzet; dingen die voor gloednieuwe startups vaak pas een half jaar of een jaar na start realistisch zijn om te verwachten. Maar omdat wij de startups en met name de founders al een tijd volgen, kunnen wij veel data halen uit bijvoorbeeld hun executiekracht en ‘chemistry’. Wij moeten Nederlandse investeerders meer meenemen in onze logica om ook daarop te beoordelen, in plaats van alleen naar omzet te kijken.”

Lees/ luister ook:

Hoe kijkt Antler naar het hardnekkige kip-en-ei-probleem dat ondernemers ervaren, waarbij ze te weinig tractie hebben om funding op te halen maar tegelijkertijd te weinig funding hebben om tractie te genereren? Youri: “Fundraising in de vroegste stadia is een proces van vertrouwen opbouwen met de juiste investeerders. Zeker bij weinig tractie is dat belangrijk maar o zo lastig. Wat werkt, is je potentiële investeerder vroeg leren kennen en aan de hand meenemen in jouw reis. Je executiekracht laten zien. Antler helpt teams bij het uitbouwen van hun investeerdersnetwerk. We regelen introducties, organiseren events. En we coachen ondernemers op het vlak van timing en planning.”

“Mijn advies aan beginnende ondernemers of founders die willen schalen? Denk goed na over het soort bedrijf dat je wilt bouwen. Welk probleem wil je oplossen, welke doelgroep wil je bedienen, wat voor business model past bij jou? Als de fit van je bedrijf goed is, gaat dat je bergen energie opleveren.”

Dit was een samenvatting van de At The Money podcast-aflevering met Youri Doeleman en Thomas Mensink (43 min) die mede mogelijk gemaakt is door de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen. Beluister de aflevering bovenaan dit artikel via SoundCloud, Spotify en Apple Podcasts, of een andere podcast-app.

De podcast-aflevering is grofweg als volgt opgebouwd:

  • Kennismaken met Youri [1:10]
  • Waarom Antler’s timing perfect is voor Nederland [4.00]
  • Hoe past Antler in het startup-ecosysteem? [8.30]
  • Wat maakt een goed team? [14.10]
  • Sterke en zwakke punten in het Nederlandse ecosysteem [20.00]
  • Het opleiden van Nederlandse investeerders [23.40]
  • Data-driven investeren [26.30]
  • Het kip-ei probleem doorbreken [32.00]
  • Advies aan mensen die willen gaan ondernemen [38.00]

👏 Vond je dit artikel/ de podcast de moeite waard? Geef het dan een ‘applausje’ of deel het op LinkedIn, zodat anderen het ook kunnen vinden.

🚀 Ben jij met je startup of scale-up op zoek naar funding en wil je het gesprek met ons aangaan? Of wil je naar aanleiding van Youri's verhaal met hem in contact te komen? Stuur een berichtje naar atthemoney@goldeneggcheck.com.

🤩 Wil je op de hoogte blijven van nieuwe edities van At The Money waarin wij in gesprek gaan met ondernemers die op het punt staan om groeikapitaal op te halen? Volg dan ons blog of volg mij (Thomas Mensink) op Medium bovenaan dit artikel. En abonneer je natuurlijk even op onze podcast!

👀 Op 2 september organiseert Antler een virtual demo day waar geïnteresseerden kennis kunnen maken met hun tweede cohort startups. Aanmelden kan hier.

Golden Egg Check

We are startup analysts.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store