Image for post
Image for post

De voice assistent; laat je content spreken

Voice geeft jou als marketeer de mogelijkheid interacties met de klant nog menselijker, interactiever en makkelijker te maken. Een persoonlijk één op één gesprek. Althans dat is wat je wilt bereiken. Hier gaat content een belangrijke rol in spelen. Naast de techniek, bepaalt de content uiteindelijk voor een groot gedeelte de ervaring die een klant heeft met de assistent.

Bepaal de flows
Voice is nu nog relatief klein en volop in ontwikkeling. Juist dat geeft jou als marketeer de mogelijkheid om deze nieuwe technologie langzaam te integreren in je marketingstrategie. Mijn tip is dus; begin klein en bouw langzaam uit. Bepaal met welke ‘flows’ je wilt beginnen en hoe de gebruiker deze kan gaan doorlopen. Begin met drie of vier mogelijke flows, bijvoorbeeld:

 • Het opvragen van de dichtstbijzijnde vestiging;
 • De aanbieding opvragen van deze dag of week per categorie;
 • Advies vragen aan de assistent over een specifieke productgroep;
 • Informatie opvragen over een bestelling;
 • Cadeauadvies krijgen van de assistent;
 • Opvragen van het laatste nieuws;
 • Zoeken naar een recept, vakantiebestemming, dag uitje, hotel etc.

5 tips bij content creatie voor voice
De flows bepaald? Dan start je met het schrijven van content. Het schrijven van content voor de voice assistent noem je ook wel ‘conversation design’. Hieronder een paar korte en makkelijk toepasbare tips.

1. Een vriendelijk hallo
Wanneer iemand besluit het contact aan te gaan met jouw assistent wil je natuurlijk direct een goede indruk achterlaten.

Image for post
Image for post
 • Maak het persoonlijk door een naam te geven aan je assistent;
 • Laat weten waar de assistent bij kan helpen;
 • Eindig met een vraag zodat het duidelijk is dat de gebruiker een antwoord moet geven.

2. Houd rekening met de customer journey van een gebruiker
Een gebruiker kan al precies weten naar welk product hij of zij op zoek is of kan zich nog in de oriënterende fase bevinden. Voor een juist advies kan het handig zijn hier rekening mee te houden.

Image for post
Image for post
 • Zoeken naar een televisie geeft de gebruiker de mogelijkheid direct naar de gewenste televisie toe te gaan;
 • Een advies flow is een speelse manier om op zoek te gaan naar televisies die aan de eisen van de gebruiker voldoen.

3. Koppel het account van de gebruiker
De techniek van een spraakgestuurde assistent gaat al verder dan je wellicht denkt. Het is namelijk mogelijk om het account van de gebruiker te koppelen met de voice assistent. Het voordeel?

 • De mogelijkheid om de gebruiker direct favorieten producten op zijn of haar verlanglijst te plaatsen;
 • De mogelijkheid om vragen te stellen aan de assistent over gegevens die gekoppeld zijn aan het accounts. Zoals bijvoorbeeld bestellingen.
Image for post
Image for post

4. Herken je gebruikers
Een terugkerende gebruiker wil je herkennen. Dit maakt de ervaring met de assistent persoonlijker. In het echt zou je namelijk ook mensen herkennen die binnen een bepaalde tijd weer terugkomen.

Image for post
Image for post

5. Kies je tone-of-voice
Je hebt al bepaald wie je assistent is en welke mogelijkheden je assistent allemaal gaat bieden aan een gebruiker. Maar niet geheel onbelangrijk is natuurlijk de tone-of-voice. Deze moet passen bij de algehele communicatie-uitingen van je bedrijf.

 • Spreek je de gebruiker aan met je of u?
 • Maak je gebruik van spreektaal?

Tip: Typ de flow uit en oefen met elkaar. Klinkt het alsof je met een robot praat dan pas je de content weer aan. Je wilt de assistent namelijk zo menselijk mogelijk laten klinken.

Image for post
Image for post

Tip: Achterhaal de voorkeuren van de gebruiker op een speelse manier. Op deze manier krijg jij de antwoorden die je nodig hebt om een resultaat te tonen, zonder dat de gebruiker het gevoel heeft dat hij een standaard riedeltje met vragen aan het beantwoorden is.

Image for post
Image for post

Begin vandaag nog!
Voice geeft jou als marketeer de mogelijkheid interacties met jouw merk nog menselijker, interactiever en makkelijker te maken. In plaats van je af te vragen of jouw klanten zitten te wachten op een spraakgestuurde assistent, is het jouw doel als marketeer juist om deze behoefte te creëren. Maak de voice assistent onderdeel van je marketingstrategie en verras je klanten.

Meer weten over de mogelijkheden op het gebied van voice? Neem gerust contact op!

Over gracious
Sinds 2007 ontwikkelen wij, als full service digital agency, al oplossingen voor onze klanten. Denk hierbij aan UX/UI design, e-mailmarketing of zelfs een compleet vernieuwd e-commerce platform. Wat ons zo succesvol maakt is de synergie tussen design, development en marketing. Dit alles in co-creatie met de klant. Door deze verschillende perspectieven te combineren zorgen we ervoor dat het eindresultaat niet alleen perfect aansluit op de behoeften van de klant, maar ook nog eens maximale resultaten behaalt op het gebied van (e-)commerce. Dit noemen wij: ’building awesome brands!

Ontdek gracious op gracious.nl

gracious B.V.
Laan van Waalhaven 460
2497 GR Den Haag
+31 (0)70 390 33 24
info@gracious.nl

graciousagency

We are gracious.

Sharon van der Horst

Written by

Passionate about (online) marketing. Helping brands with their strategies, content and conversion as a marketing consultant at gracious

graciousagency

We are gracious. We have more than ten years of experience in the digital industry. We excel at creating, building and promoting awesome brands, in other words create synergy between the disciplines design, development and marketing.

Sharon van der Horst

Written by

Passionate about (online) marketing. Helping brands with their strategies, content and conversion as a marketing consultant at gracious

graciousagency

We are gracious. We have more than ten years of experience in the digital industry. We excel at creating, building and promoting awesome brands, in other words create synergy between the disciplines design, development and marketing.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store