Gracious creëert liefdesbrief voor Hunkemöller in reactivatie campagne

Jelle Verhulst
May 1, 2020 · 4 min read

‘s-Gravenhage, 29 april 2020 — Full-service agency gracious creëerde een reactivatie e-mailcampagne voor retailer Hunkemöller. De campagne ‘A love story by Hunkemöller’ bestaat uit een e-mailflow van hyper gepersonaliseerde e-mails.

De overkoepelende doelstelling van de campagne was om 5 miljoen actieve members in Europa aan zich te binden. ‘’We identificeerden een grote kans”, zegt Sabrina Nettekoven, Senior Campaign Developer bij gracious. Hunkemöller heeft in de afgelopen jaren ook met inactieve members in haar klantenbestand te maken gekregen. Lang niet zo gek volgens Sabrina, dit gebeurt namelijk bij heel veel online retailers. Het plan? Alle inactieve members heractiveren zodat Hunkemöller een stuk dichter bij haar doelstelling van 5 miljoen actieve members in Europa komt.

A love story by Hunkemöller

De campagne omvat een liefdesverhaal tussen de klant en Hunkemöller en is bedoeld om de ‘relatie van toen’, weer terug te brengen naar nu. “Personalisatie speelt hier een belangrijke rol in” zegt Sabrina. “Het idee hierachter is dat we specifiek op de herinneringen van de klant kunnen ingaan, waardoor er een gepersonaliseerde klantbeleving ontstaat zoals welke winkel je als eerst hebt bezocht, je eerste aankoop, je kledingmaat en je sexy shape. Op deze manier sporen we de klant aan om weer een relatie aan te gaan met Hunkemöller.” De e-mail wordt afgesloten met een incentive (call-to-action) van 30 procent korting op een artikel naar keuze. Daarnaast maak je ook nog eens kans op ‘een jaar lang gratis shoppen’ t.w.v. 1000 euro. Bekijk hier de eerste reactivatie e-mail.

Een ode aan de vrouw

We hebben gekozen voor een Valentijn-sfeerimpressie. De vrouw en de liefde voor haar sexy shape staan in deze campagne centraal in plaats van de producten. We roepen het feminisme in de vrouw op. Het gaat namelijk niet om een ideaalbeeld, maar om een zelfverzekerd zelfbeeld. Dit is wanneer jij je goed voelt. Er is niks zo sexy als zelfverzekerdheid uitstralen! Dit hebben we gedaan door een persoonlijke brief te schrijven aan de members. Deze persoonlijke brief is gepersonaliseerd door middel van klantgegevens.

De envelop opent op basis van CSS-only technieken, waardoor de brief langzaam uit de envelop tevoorschijn komt. Onderzoek wijst uit dat dergelijke technieken voor meer interactie zorgen. De e-mails zijn gebouwd in Selligent, die deze nieuwste technieken vanuit de software ondersteunt. Bekijk hier de tweede reactivatie e-mail.

Hogere conversie met een relevant aanbod

Als klap op de vuurpijl ligt de focus van de laatste e-mail op conversie. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van Cortex. Dit is een product van Selligent waarmee je kunt personaliseren op basis van klantgedrag. We voorspellen dus de next-best-move op basis van order historie en vergelijken dit met look-a-likes. Zo kan de incentive besteed worden aan een relevant aanbod dat is geoptimaliseerd door middel van algoritmes. En daarmee dus een nog grotere kans op het heractiveren van inactieve members. Bekijk hier de derde reactivatie e-mail.

Hiermee hebben we kunnen bereiken dat de mails naar de inactieve members (in veel van de gevallen ook minder actief met het lezen van e-mails) zelfs beter scoren dan de e-mails die op dit moment worden verstuurd naar de actieve members.

Over Hunkemöller
Hunkemöller is een toonaangevende retailer voor dameskleding in West-Europa. Met meer dan 900 winkels in 21 landen is het concern de snelst groeiende lingerie retailer van Europa. Hunkemöller heeft haar kernactiviteiten in Duitsland, Nederland, België, Spanje, Frankrijk, Denemarken, Oostenrijk en Zweden en biedt een volledig en modieus assortiment van producten aan tegen betaalbare prijzen. Hunkemöller heeft als doel de eerste keuze voor vrouwen in heel Europa en daarbuiten te worden.

Over gracious
Sinds 2007 ontwikkelen wij, als full service digital agency, al oplossingen voor onze klanten. Denk hierbij aan UX/UI design, e-mailmarketing of zelfs een compleet vernieuwd e-commerce platform. Wat ons zo succesvol maakt is de synergie tussen design, development en marketing. Dit alles in co-creatie met de klant. Door deze verschillende perspectieven te combineren zorgen we ervoor dat het eindresultaat niet alleen perfect aansluit op de behoeften van de klant, maar ook nog eens maximale resultaten behaalt op het gebied van (e-)commerce. Dit noemen wij: building awesome brands!

Ontdek gracious op gracious.nl

gracious B.V.
Laan van Waalhaven 460
2497 GR Den Haag
+31 (0)70 390 33 24
info@gracious.nl

graciousagency

We are gracious. We have more than ten years of experience in the digital industry. We excel at creating, building and promoting awesome brands, in other words create synergy between the disciplines design, development and marketing.

Jelle Verhulst

Written by

Passioned about the world Marketing & Communication!

graciousagency

We are gracious. We have more than ten years of experience in the digital industry. We excel at creating, building and promoting awesome brands, in other words create synergy between the disciplines design, development and marketing.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store