De 1e helft van 2017 voelde als een sprint, waarbij we zelfs steeds sneller gingen. En dan… vakantie! Drie weken vakantie, drie hele weken! Mijn eigen ‘Daphne Schippers-momentje’ (helaas dan wel alleen het moment nadat ze over de finish is gekomen en ligt bij te komen op de grond… ).

Janko Grassere
Aug 22, 2017 · 2 min read

Voor de vakantie begon, hebben we ons Zomerboek gemaakt. Vol inspiratie, prikkelende vragen en een berg vrije ruimte, precies zoals een vakantie ook hoort te zijn (wil je ook een exemplaar, laat het me even weten!). Hierin kun je de gedachten en ideeën die je krijgt, door tijd te maken voor een gezonde dosis verveling, goed bewaren en later terugvinden. Mijn boek staat na mijn vakantie al aardig vol….

Grasswoods heeft een fantastisch half jaar gehad en we hebben eigenlijk nog geen tijd genomen om dat te vieren (dat kan beter!). Tijdens die vakantie stelde ik me dan toch de vraag; ‘What’s Next?’. Dat is dan meteen een spannende vraag om te stellen! Met welke goede dingen ga ik stoppen, om iets dat nog beter is te bereiken?

We hebben grote klanten geholpen om flink te groeien met onze Growth Hacking, nieuwe producten ontwikkeld in Design Sprints, vele Stories gemaakt (aka strategische communicatie) over complexe en moeilijke fases van organisaties van onze klanten. Van Cardiff tot Zürich, van Kerkrade tot Amsterdam; een fantastisch half jaar.

Waarom zou je je dan vragen stellen over hoe nu verder te gaan? Het antwoord daarop is heel helder; we willen verder groeien en gaan daarvoor altijd een stapje verder. Grow the Extra Mile. Dat willen we voor jou als klant en dat willen we ook voor onszelf. We weten wel dat niet alle vragen die we stellen altijd even prettig zijn om te beantwoorden, maar we weten ook dat jullie het enorm waarderen en dat we door zo samen te werken, samen succesvol worden. Uptempo en zonder poespas.

Nu het nog een beetje vakantie is gunnen we ons wat tijd om keihard aan Grasswoods te werken en klaar te maken voor onze volgende ‘Grow the Extra Mile’. We zijn blij dat we wat tijd voor Grasswoods kunnen maken om ook die stappen te kunnen zetten en onszelf wat bruut eerlijke vragen voor te leggen. Vanaf volgende week zijn we weer volledig up-en-running om met jullie volgende stappen te zetten, ik heb er zin in!

Tot binnenkort, Grow the Extra Mile!

Grasswoods

Stories from Grasswoods - Business Innovation, Strategy and Storytelling

Janko Grassere

Written by

Market Creator | Grasswoods.net | Grow the Extra Mile | Founder | IOT | #Intel | member # Qeske Incubator | Dad | Design Thinking | Strategy | Communication |

Grasswoods

Stories from Grasswoods - Business Innovation, Strategy and Storytelling

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade