พาสต้าผักซอสเพสโต้ใบแครอท

Mar 29, 2018 · 2 min read

สูตรอาหารโดย เบล่า จิล จากบราซิล

ภาพโดย คอนสแตนกา ซาเบงกา

ประวัติเชฟเบล่า จิล

เบล่า จิล ยังเป็นวัยรุ่นขณะที่เริ่มสนใจข้อดีของการกินดีมีผลต่อร่างกาย และจิตใจ เธอทำอาหารกินเองเพื่อรักษาสุขภาพ และทำให้เธออยากรู้เรื่องการทำอาหาร และโภชนาการอย่างจริงจัง เบล่าเชื่อว่า การกินเป็นพฤติกรรมแห่งความเมตตาตัวเอง และเมตตาต่อโลก

เบล่าเป็นเจ้าของรายการโชว์ทำอาหาร ชื่อ “เบล่า โคซิงยา” และเขียนตำราอาหารยอดนิยมหลายเล่ม และจัดรายการวิทยุชื่อ “เบล่า อินฟานเซีย” ที่สถานีวิทยุเรดิโอ โกลโบ รายการจะเน้นเคล็ดลับการทำอาหารจากวัตถุดิบธรรมชาติสำหรับพ่อแม่ และลูกๆ ปัจจุบันนอกจากดำเนินรายการ “เบล่า โคซิงยา” แล้ว เบล่ายังเป็นอาจารย์สอนทำอาหาร และเขียนคอลัมน์ เชฟเบล่ามีช่องยูทูปชื่อ “แคแนล ดา เบล่า” เพื่อใช้เป็นพื้นที่พูดคุยประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการเป็นแม่ และตอบคำถามด้านอาหาร งานทั้งหมดนี้เบล่าให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพ รสชาติอาหาร และสิ่งแวดล้อม

แรงบันดาลใจที่ทำให้กินเนื้อสัตว์น้อยลง

ฉันเชื่อว่า เราเปลี่ยนโลกได้ด้วยอาหาร การกินคือพฤติกรรมทางการเมือง และเราต้องเข้าใจให้ดีก่อนว่า เรากินอะไรเข้าไป และทำไมต้องกิน และมันมีผลกระทบต่อสังคมอย่างไร อาหารทำให้เรามีสุขภาพดีได้หรือเจ็บป่วยก็ได้ มีผลต่อความเชื่อของเราว่า จะเสื่อมทรามหรือจะยั่งยืน และจะทำร้ายหรือรักษาธรรมชาติ ระบบอุตสาหกรรมในการผลิตเนื้อสัตว์ที่ไม่ยั่งยืน ไม่มีจริยธรรม เต็มไปด้วยความรุนแรง สัตว์ไม่ควรอยู่ในสภาพที่หมู ปลา วัว ไก่ และสัตว์อีกหลายชนิดอยู่ได้ ในที่จองจำ เพื่อจะกลายเป็นอาหารให้มนุษย์ เหตุผลนี้ล่ะที่ฉันทำอาหารโดยใช้พืชผักเป็นหลัก โคร์เจต์ และพาสต้าแครอต ซอสเพสโต้แสนอร่อยนี้ เหมาะกับทั้งเด็กและผู้ใหญ่

ภาพโดย ดาร์ยาน ดอร์เนลเลส

พาสต้าผักซอสเพสโต้ใบแครอท
สำหรับ 4 ที่
เวลาเตรียม และปรุง 40 นาที

ภาพโดย คอนสแตงกา ซาเบงกา

เครื่องปรุง

เพสโต้ใบแครอท
น้ำมันมะกอก 1/4–1/3 ถ้วย
โหระพา 2 ถ้วย
ใบแครอท 2 ถ้วย
กระเทียม 1 กลีบ
เมล็ดฟักทอง 100 กรัม
เกลือทะเลสำหรับปรุงรส

ผัก
ซูกินี 3 ลูก
แครอท 2 หัว
กระเทียม 1 กลีบหัวหอมหั่น 1/4
น้ำมันมะกอก 3 ช้อนโต๊ะ

วิธีปรุง

เพสโต้

 1. ใส่น้ำมันมะกอก ใบโหระพา ใบแครอท กระเทียม และเมล็ดฟักทอง ในเครื่องปั่น
 2. ปั่นจนได้ซอสเพสโต้ข้น
 3. เติมเกลือทะเล และพักไว้

พาสต้า

 1. ใสไลด์แครอท และซูกินีด้วยที่หั่นผักให้เป็นเส้นบางเหมือนพาสต้า
 2. ตั้งกระทะใส่น้ำมัน กระเทียม และหัวหอม ใส่เส้นแครอทลงไปผัด ต้มน้ำใส่เส้นซูกินีลงไปต้ม โรยเกลือเล็กน้อยและปิดฝา 3 นาที
 3. เปิดฝา และผัดพาสต้ากับเพสโต้ใบแครอท
 4. เติมเกลือทะเล และพร้อมเสิร์ฟ

ติดตามเชฟ เบล่า จิล ได้ที่
Instagram: https://www.instagram.com/belagil/

Recipes for a Healthy World: A Greenpeace Cookbook

Recipes for a Healthy World is a collaboration of chefs, cooks, and food bloggers from around the world, celebrating plant-based foods. We hope that this cookbook will inspire you to explore more plant-based foods and help you discover new favorites.

  Greenpeace

  Written by

  We're an independent global campaigning organisation acting to change attitudes and behavior, to protect the environment and promote peace.

  Recipes for a Healthy World: A Greenpeace Cookbook

  Recipes for a Healthy World is a collaboration of chefs, cooks, and food bloggers from around the world, celebrating plant-based foods. We hope that this cookbook will inspire you to explore more plant-based foods and help you discover new favorites.

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade