E-Shop na Shopify

Filip Daniško
Sep 13, 2014 · 3 min read

Zvažujete e-shop na Shopify? Možná Vám přijdou vhod mé poznatky z nasazování českého eshopu pro Metaxu. Shopify je e-commerce řešení se zaměřením na menší firmy které přichází s trendy designem v základu, ale je použitelná a funguje dobře v českém prostředí?

Co lze očekávat a co Vás možná potěší

E-shop na Shopify můžete postavit mnoha způsoby, můžete samozřejmě použít úvodní templátu nebo některou ze zdarma dostupných, a fungovat spokojeně na ní bez dalších zásahů, nebo si připlatit za něco propracovanější, kde se ceny pohybují okolo 120 dolarů.

Další způsob, a tomu se budu věnovat nejvíce, je vybudovat unikátní web na Shopify. Pokud se chcete vydat tímto směrem máte na vyber ze tří možností:

První možnost bych nikomu nedoporučoval, pokud chcete značně rozdílnou templátu a chcete použít vlastní postupy při vývoji, radil bych použíti Skeletonu což je plně funkční eshop s minimem grafiky. Timber je poté o něco propracovanější a má i dokumentaci.

Stavebním kamenem Shopify je Liquid. Liquid je templatovací jazyk bežící na Ruby vytvořen týmem ze Shopify. Je velice jednoduchý na pochopení a celkem Vám pomůže v rychlém budovaní eshopu, zde naleznete oficiální tutoriály, kde je hezky vysvětleno co Liquid je a jak ho používat, pro zkušenější poté cheatsheat s proměnými.

Image for post
Vlevo skeleton vpravo timber šablona

Kde začali potíže

Cena

Jako první možnou nevýhodu by mohly být měsíční poplatky ceny se pohybují od 14$ pro začínající společnosti po 179$ pro profesionály. Musíte mít ale na paměti, že díky tomu lze rozjet své podnikaní za docela nízkou částku ušetříte totiž na hostingu (Shopify lze provozovat pouze na serverech společnosti) a pokud si vyberete jednu ze šablon tak i na designu a vývoji.

Nákupní proces

Z hlediska výstavby webu můžeme narazit na problém, který je v tom, že vás Shopify nenechá zasáhnout do procesu platby ničím jiným, než CSS styly, což je dobrý zdroj pro výzkum chovaní uživatelů a také to asi zabraňuje různým podvodům. Pro vývojáře je to ale jen bolehlav se spoustou !important včele. bolest si můžete lehce snížit použitím CSS resetu. Stále ale platí, že pokud chcete vnutit alespoň podobný styl, chvíli času to zabere, nezapomeňte také na to, že pokud používáte fonty přidávané pomocí javascriptu, například ty z typekit.com, tak v platbě budou nepoužitelné.

Fakturace

Dalším, ale celkem jednoduše řešitelným problémem určitě bude fakturace která vlastně v Shopify není, musíte použít plugin pro fakturaci.
Pokud nechcete templatu překládat, můžete použít tu, kterou jsem vytvořil pro Metaxu (počítá i haléřové vyrovnání).

Čeština

Žádnou oficiální češtinu pro eshop nehledejte, Shopify česky neumí. Dá se ale napsat vlastní čeština pro nákupní proces a přeložit templatu by také neměl být problém.

Platební brána

Platba kartou na Shopify není problém, jen si musíte vytvořit účet u některé z firem, které jsou podporované pro ČR, list bran naleznete zde, tuzemské však mezi nimi nehledejte. Dobré zkušenosti máme například s Paymill, ale ostatní bude určitě také prověřené.

Závěr

Český trh je příliš specifický a rozhodně se potkáte s potížemi, ale důležité problémy jdou vyřešit. Shopify je především pro malé firmy, kterým se nevyplatí investovat do vlastního řešení a chtějí mít trendy responzivní eshop s platební bránou za pár stovek měsíčně. Největší výhodu zůstává rapidní vývoj, pokud se rozhodne vydat touto cestou.

I když má Shopify má velice ochotnou podporu rád zodpovím vaše případné dotazy na e-mailu filip@ents.co. Také doporučuji navštívit web náš web o Shopify ceskeshopify.cz kde najdete spousta dalších informací, sám jsem přispěl několika články.

Sounds Good Agency

Stories, tutorials and thoughts on Design, Web Development…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store