Computas AS
Jun 7 · 1 min read

Tidligere i mai gikk den årlige utviklerkonferansen Microsoft Build 2019 av stabelen. Microsoft hadde mye å by på, spesielt til utviklere. Nye fremtidsutsikter i .NET-verden med .NET 5 som eneste konge på haugen. Nye patterns og switch-expressions på syre i C# 8.0!

I denne episoden gir Rustam Mehmandarov, Teodor Ande Elstad og Marcus Wærsted Skogsaas deg et innblikk over de mest interessante tingene som har skjedd og kommer til å skje i nærmeste fremtid.

Her kan du lese mer!

Grensesnittet

Grensesnittet (DK: Grænseflade, EN: interface) er stedet for faglig kommunikasjon mellom ansatte i Computas og andre i bransjen. Mulighetene i teknologi er utallige og vi vet at vi kan bruke vår kunnskap til å gjøre en forskjell i folks liv.

Computas AS

Written by

IT solutions provider based in Norway. Knowledge sharing is important in our culture and we work closely with customers to make the best solutions.

Grensesnittet

Grensesnittet (DK: Grænseflade, EN: interface) er stedet for faglig kommunikasjon mellom ansatte i Computas og andre i bransjen. Mulighetene i teknologi er utallige og vi vet at vi kan bruke vår kunnskap til å gjøre en forskjell i folks liv.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade