Greta Thunbergin puhe YK:n pääsihteeri António Guterresille

25 vuoden ajan lukematon joukko ihmisiä on kerääntynyt YK:n ilmastokonferenssien ulkopuolelle pyytämään maiden johtajia lopettamaan päästöt. Mutta tämä ei ilmiselvästi ole toteutunut koska päästöt kasvavat koko ajan.

En pyydä siis heiltä mitään.

Sen sijaan pyydän mediaa aloittamaan tämän kriisin käsittelyn kriisinä.

Sen sijaan pyydän kaikkia ihmisiä ympäri maailman ymmärtämään, että poliitikot ovat pettäneet meidät.

Koska olemme kohtaamassa eksistentiaalisen uhan eikä meillä ole aikaa jatkaa tätä hulluuteen vievää tietä.

Rikkaiden maiden kuten Ruotsin on vähennettävä päästöjään vähintään 15 % joka vuosi jotta saavutamme kahden asteen tavoitteen. Voisi kuvitella, että media ja kaikki johtajat eivät puhuisikaan muusta kuin tästä –
mutta kukaan ei edes mainitse sitä.

Tuskin kukaan mainitsee sitäkään, että olemme keskellä kuudetta sukupuuttoaaltoa, joka päivä 200 lajia
kuolee sukupuuttoon.

Lisäksi melkein koskaan kukaan ei puhu Pariisin sopimuksessa selkeästi sovitusta maiden välisestä keskinäisestä tasauksesta, joka on ehdottomasti välttämätön jotta tämä toimisi maailmanlaajuisessa mittakaavassa. Tämä tarkoittaa, että rikkaiden maiden kuten minun täytyy päästä nollapäästöihin 6–12 vuoden sisällä nykyisten päästöjen vauhdilla jotta ihmiset köyhemmissä maissa voivat korottaa elintasonsa rakentamalla jotain siitä infrastruktuurista, jota me olemme jo rakentaneet, kuten sairaaloita, sähköä ja puhdasta juomavettä.

Miten me voimme odottaa, että maat kuten Intia, Kolumbia tai Nigeria voisivat välittää ilmastokriisistä jos me, joilla on jo kaikkea emme välitä edes sekuntiakaan siitä mitä olemme Pariisin sopimuksessa oikeasti luvanneet?

Joten kun koulu alkoi elokuussa tänä vuonna istuin alas kadulle Ruotsin parlamenttitalon edustalle. Olin koululakossa ilmaston puolesta.

Jotkut ihmiset sanovat, että minun pitäisi mieluummin olla koulussa. Jotkut sanovat että minun pitäisi opiskella jotta minusta tulisi ilmastotieteilijä ja voisin ”ratkaista ilmastokriisin”. Mutta ilmastokriisi on jo ratkaistu. Meillä on jo kaikki faktat ja ratkaisut.

Ja miksi minä opiskelisin tulevaisuutta varten jota mahdollisesti ei pian enää ole kun kukaan ei tee mitään pelastaakseen tuota tulevaisuutta. Mikä on faktojen oppimisen idea kun tärkeimmät faktat ilmeisesti eivät
merkitse mitään yhteiskunnassamme?

Tänään me käytämme 100 miljoonaa tynnyriä öljyä joka ikinen päivä. Sen muuttamiseksi ei ole politiikkaa. Ei ole mitään sääntöjä joilla öljy voitaisiin jättää maahan.

Joten emme pysty pelastamaan maailmaa noudattamalla sääntöjä. Säännöt täytyy muuttaa.

Emme siis ole tulleet tänne pyytämään maailman johtajia pitämään huolta tulevaisuudestamme. He ovat kääntäneet selkänsä meille menneisyydessä ja tulevat kääntämään selkänsä meille taas.

Olemme tulleet tänne kertomaan heille, että muutos on tulossa. Pitävät he siitä tai eivät. Ihmiset tulevat toteuttamaan tämän haasteen. Koska johtajamme käyttäytyvät kuin lapset, meidän on otettava vastuu, joka
heidän olisi pitänyt ottaa jo kauan sitten.

Greta Thunberg

Translated by/Suom. Eeva-Stiina Lönnemo

More from Greta Thunberg;
The rebellion has begun
This 15-year-old Girl Breaks Swedish Law for the Climate
Greta Thunberg: “Sweden is not a Role Model”
Greta Thunberg: Our lives are in your hands

This is the original blog post from Greta Thunberg that the above text was translated from. If you want to add a language that is native to you, please send a email to marten@wedonthavetime.org.

Greta’s initiative is best known as #FridaysForFuture. Every Friday we are all invited to join her and people globally in a local strike to mitigate and put the spotlight on the climate crisis. Use the #FridaysForFuture hashtag go get involved and follow Greta on Twitter.

Facts about We Don’t Have Time

We Don’t Have Time is the world’s largest social network for climate action. Together we are the solution to the climate crisis.
But we are running out of time.
Join us: www.wedonthavetime.org.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store