Arfarniad agored

Rhaid cymryd cam i’r anhysbys pan chi’n dechrau gweithio mewn sefydliad newydd, ac mae’n anodd gwybod pa mor dda chi’n gwneud heb sgwrs agored a gonest.

Mae dechrau swydd newydd yn Research in Practice ac Research in Practice for Adults wedi bod yn wych, ac rydw i wedi gwerthfawrogi’r cyfle i gymryd cyfrifoldeb am y gyllideb ar gyfer digwyddiadau ac arwain y tîm.

Roedd fy arfarniad cyntaf i yn gyfle i feincnodi sut rwy’n gwneud ac i edrych ar beth sydd angen i mi ddatblygu. Roedd e’n grêt mai nad broses un ffordd oedd hyn a chefais y cyfle i ddatblygu fy amcanion fy hun.

Rydw i eisoes wedi blogio am y manteision o weithio’n agored. Mae hyn yn golygu rhannu’r da a’r drwg. Rydw i wedi cael ysbrydoliaeth o flogbost Louise Cato ar ei ofnau. Mae gen i ddiddordeb mawr i weld sut mae Louise yn defnyddio mapiau ffyrdd i nodi ei ddatblygiad, yn enwedig gan fy mod i wedi datblygu bwrdd Trello i geisio gadw golwg ar ble rydw i ar y foment. Mae Neil Tamplin wedi rhannu sut mae Gwasanaeth Digidol y Llywodraeth yn ddefnyddio nhw ar gyfer ei gwaith, ac mae’r adnoddau yma yn edrych mor ddefnyddiol.

Beth sydd wedi mynd yn dda?

Fe wnes i ddefnyddio byrddau Trello er mwyn rheoli fy nigwyddiadau yn fy swydd ddiwethaf. Fel rhywun sydd wedi gweithio’n galed i wella eu rheolaeth amser, rydw i wedi elwa o gic ddigidol i’r pen ôl i gadw fi ar y trywydd iawn.

Cyn i mi ddechrau, fe wnaethon ni ddefnyddio taenlenni i gadw llygaid ar sut oedden ni’n gwneud. Mae’r tîm digidol yn defnyddio Basecamp, felly rydw i wedi cymryd y cyfle i brofi ei ddefnydd ar gyfer rheoli digwyddiadau. Fy argraffiadau cyntaf yw y gallai weithio ychydig yn well na Trello ar gyfer prosiectau cymhleth gan nad yw e mor syml. Amser a ddengys os bydd pawb arall yn prynu mewn i e pan mae’r prosesau gwaith yn dechrau.

Blogiais ar y dull arweinyddiaeth gwas roeddwn i eisiau rhoi ar waith pan ddechreuais yn y swydd, ac mae’n gweithio’n dda hyd yma. Yn ein cyfarfodydd wythnosol mae gennym 5 munud yr un i rannu beth ni’n wneud, beth sydd ar y gorwel ac unrhyw faterion arall rydym yn eu hwynebu. Mae hyn wedi sicrhau bod pawb yn ymwybodol o beth sy’n mynd ymlaen heb fod yn faich ar eu hamser. Yr unig broblem yw ei bod hi’n hawdd edrych ar bethau o ran yr wythnos hynny’n unig, felly rydw i wedi dechrau annog y tîm i edrych ar bethau gydag un llygad ar y tymor hir ar ôl adborth o fy nghydweithiwr Ella.

Y peth defnyddiol ynglŷn â bod yn gydlynydd digwyddiadau yw fy mod i’n cael rhwydweithio â phobl ysbrydoledig sy’n darparu gofal cymdeithasol. Trwy rannu adnoddau defnyddiol a phwyntiau dysgu mewn digwyddiadau (ac ar-lein yn bersonol), rydw i wedi datblygu fy ngwybodaeth am y sector yn Lloegr. Roedd gennyf ddiddordeb arbennig yn ymagwedd Leeds ar ôl dysgu amdano yn ein Fforwm Arweinwyr, ac rwy’n gobeithio rhoi blogbost at ei gilydd yn y dyfodol i helpu i gadarnhau’r dysgu i mi ac i rannu arfer da.

A thrwy fod yn Gardi gyda breichiau byr a phocedi dwfn, llwyddais i arbed £3.5k i ni ar leoliad cynhadledd ar ôl i ni gael gwasanaeth anfoddhaol. Boom!

Beth allai wneud yn well?

Er wnaethon ni cael adborth da o fynychwyr yn y digwyddiad cenedlaethol cyntaf yr arweiniais, roedd yna feysydd i’w datblygu. Roedd fy nghydweithiwr Ami wedi rhedeg ei digwyddiad hi mewn modd mor effeithiol fel nad oedd e’n hawdd gweld y cymhlethdodau, rhywbeth a ddaeth yn amlwg pan gawsom broblemau yn fy nigwyddiad i. Roeddwn i’n gyfforddus iawn yn fy swydd ddiwethaf — roeddem wedi gweithio gyda’n gilydd am bum mlynedd ac roedden ni gyd yn gwybod yn union beth oedd rhaid gwneud, ac fe wnes i gymryd hyn yn ganiataol. Fe wnes i ddim tynnu am gymorth pan roedd angen, ac fe fyddai hyn wedi ein helpu ni i fynd i’r afael â’r problemau mewn modd lot fwy effeithiol. Yn amlwg byddai’n well gen i os byddai popeth wedi mynd yn berffaith, ond dysgais i siwd gymaint o’r camgymeriadau, ac yn sgil hynny fe wnaeth y digwyddiad nesaf mynd yn lot gwell. Fe wnaeth hyn hefyd helpu ni i fewnosod y seiliau ar gyfer cyfarfod gwerthuso da ar ôl ein digwyddiadau cenedlaethol, sydd wedi arwain at lot o ddysgu cadarnhaol hyd yn hyn.

Rydw i jyst yn dechrau ar fy siwrne rheoli llinell. Rydyn ni wedi dechrau bondio fel tîm ac rydw i wedi cael ychydig o sgyrsiau anodd, ond rwy’n gwybod y bydd rhaid imi gael mwy o’r rheini wrth i ni fynd ymlaen. Mae gyda ni hyfforddiant rheoli llinell yn gynnar yn y flwyddyn nesaf ar ddeallusrwydd emosiynol, felly fe fydd yn ddiddorol i weld beth allaf gymryd o hynny.

Rydw i’n dal i fynd i’r afael â beth yw gwaith dydd i ddydd y tîm, ac mae’n rhaid i mi feithrin fy ngwybodaeth ymarferol o beth mae’r tîm yn ei wneud. Dim ond fi sydd yn y swyddfa am y ddau ddiwrnod olaf cyn Dolig, felly erbyn hynny bydd rhaid i fi fod yn hollol glir am bopeth.

Camau nesaf

Rwy’n benderfynol o barhau â’r dull arweinyddiaeth gwas. Rwy’n meddwl amdano sut y gallaf annog y tîm i gynhyrchu eu hatebion eu hunain i faterion, yn enwedig gan mai nhw yw’r rhai sy’n mynd i’r afael â nhw o ddydd i ddydd. Felly rwy’n mynd i hwyluso diwrnod tîm fel gallwn edrych ar beth sy’n gweithio, beth yw’r materion a sut y gallwn ni wella. Os yw’n mynd yn dda, dylai hyn ein helpu ni i glymu fel tîm a gwella’r ffordd ni’n gweithio. Dydw i ddim am wahanu’r wybodaeth am y gwaith o’r broses benderfynu — nid yw broses gorchymyn a rheoli yn gynllun gwych mewn unrhyw sefyllfa, ond ar ôl 3 mis yn y swydd byddai’n hunllef. Fe wnâi rhannu beth sy’n digwydd o ganlyniad fel y gall unrhyw un sydd â diddordeb ddefnyddio fy ymagwedd a mynd â fe ychydig o gamau ymhellach.