Arweinyddiaeth: Bod y newid rydych chi eisiau gweld yn y byd

Roedd pobl arfer dod yn rheolwyr achos eu cymhwysedd. Roedden nhw’n gweithio i fod yn arbenigwyr mewn tasg cyn cael dyrchafiad i reoli tîm yn seiliedig ar eu sgiliau penodol. Roedd hygrededd yn deillio o sut y cyflawnwyd y tasgau yma.

Mae rhai pethau wedi newid, ac mae rhai pethau wedi aros yr un peth.

Pan oeddwn i’n gweithio i Swyddfa Archwilio Cymru, fe wnaeth Kelly Doonan rannu’r bwysigrwydd o weithio i bwrpas a sut mae gwahanol arweinwyr yn cael eu pŵer o wahanol elfennau. Yn y gorffennol roedd pobl yn meddwl bod pŵer wedi’i seilio mewn arbenigedd, ond erbyn hyn mae’n rhaid i ni reoli pobl sy’n gwneud rhai tasgau yn well na ni. Weithiau mae hyn yn ymwneud ag Egwyddor Peter, lle mae pobl yn cael dyrchafiad uwchben eu lefelau o gymhwysedd achos eu gallu yn eu rôl presennol yn hytrach na’r gallu sydd angen arnynt yn eu rôl newydd.

Sleid Kelly Doonan ar wahanol elfennau o bwer, sydd wedi ei gymryd o https://medium.com/@kelly.doonan/developing-purposeful-leaders-b4f5294183df

Rhaid cofio hefyd nad ydym yn gallu rhoi’r wahanol elfennau ar waith yn ein gweithleoedd achos nad ydyn nhw’n amgylcheddau achos ac effaith. Mae arddulliau rheoli yn amrywio o berson i berson. Mae beth fyddai un person yn gweld fel cefnogaeth yn ddiffyg ymddiriedaeth i rywun arall. Yn hytrach na meddwl am gysondeb gweithredu, efallai y dylai ni meddwl am gysondeb o ganlyniad.

Un o’r pethau allweddol wnes i gymryd o gwrs diweddar oedd y pwysigrwydd o gadw pethau’n syml. Sut allwn ni arwain pobl wahanol yn y gweithle? Rhaid gofyn iddynt. Rhaid hefyd cofio bod hyn yn ddechrau sgwrs, nid cwestiwn unwaith ac am byth. Rhaid i ni adlewyrchu’r ymddygiadau rydyn ni eisiau o’n timau, sef bod yn agored, yn agored i niwed ac yn onest.

Awdurdodaeth

Peth arall a gymerais o’r cwrs oedd o gwmpas pwysigrwydd awdurdodaeth. Mae yna cymaint o drafodaeth ynghylch yr hyn y mae’n ei olygu i fod yn arweinydd da, mae’n hawdd meddwl ei fod yn syniad unffurf, a bod rhaid cydymffurfio â hyn yn hytrach nag arwain yn eich modd eich hun. Dydw i byth yn mynd i fod yn arweinydd gorchymyn a rheolaeth, felly byddai’n anodd i mi fabwysiadu’r set honno o ymddygiadau.

Fodd bynnag, rydw i wedi bod yn meddwl am sut rydw i’n cydbwyso rhai o’m tueddiadau ers fy sgwrs gychwynnol gyda’r hyfforddwr. Daw’r cyfan yn ôl i rywbeth arall rydw i wedi dysgu o Kelly:

“Gwnewch y peth iawn, nid y peth hawdd”

Mae rhywfaint o feirniadaeth i gael ar Arweinyddiaeth Gwas, fel yn yr erthygl hon, ond gellir lliniaru llawer o’i ddiffygion trwy’r dywediad yma. ydw i ddim yn siŵr bod hyn yn wir am ymagwedd gorchymyn a rheolaeth.

Gellir defnyddio’r dywediad yma i annog fod yn agored, hyd yn oed pan mae hynny’n anodd. Pan ydyn ni’n cadw pethau’n gudd? Ac ydyn ni’n diogelu pobl eraill, neu ydyn ni’n amddiffyn ein hunain? Efallai y bydd ein penderfyniad i guddio rhywbeth yn deillio o fwriad da, ond eto nid oes yna awdurdodeath yma. Mae pawb eisiau i wasanaethau cyhoeddus fod yn dryloyw, ond mae’n hawdd gweld pam eu bod nhw’n llyfrau caeedig pan ofynnir cwestiynau anodd. Fel arweinwyr o fewn sefydliadau, mae gan bob un ohonom ran i chwarae er mwyn newid hynny.

Chwilfrydedd

Siaradom am hyfforddi a mentora ar y cwrs, a sut mae’n ymwneud â bod yn chwilfrydig. Mae gweithio mewn sefyllfa o hierarchaeth yn golygu y gallwch chi neidio i atebion, neu y disgwylir i chi gynnig rhai. Mae’n gallu fod yn hawdd gofyn cwestiynau caeedig yn awtomatig achos maen nhw’n galluogi ni i lywio sgyrsiau i bwynt penodol. Ond gall defnyddio’r rhain yn rhy gynnar ein harwain i nodi atebion cyn i ni wybod beth yw’r broblem go iawn.

Ffeindiais i’r fframwaith cwestiynu yma yn ddefnyddiol:

  • Beth ydych chi moen?
  • Beth sy’n bwysig i chi am hynny?
  • Gofyn gwestiwn prawf (Felly os digwyddodd x, a fyddech chi’n hapus gyda hynny?)

Roedd e’n enwedig o ddiddorol mai nad cyfaddawdu oedd y bwriad. Mewn cyfaddawd, nid oes neb yn cael ateb delfrydol. Mae’r cwestiynau hyn yn helpu i symud pobl i bwynt lle gall y canlyniad arfaethedig weithio ar eu cyfer.

Fel y dywed Larry David,

Cyfaddawd da yw pan mae’r ddwy ochr yn anfodlon

Osgoi’r triongl drama

Fe ffeindiais i’r Triongl Drama a ddatblygwyd gan Stephen Karpman yn ddefnyddiol hefyd.

Mae’r model yn cynnwys tair rôl — yr erlynydd, y dioddefwr a’r achubwr. Fel rheolwr llinell mae’n hawdd neidio i rôl yr achubwr er mwyn datrys problemau i bobl, ond yr hyn sy’n ddiddorol am y model yw bod y rolau o’i fewn yn newid. Drwy gymryd rôl yr achubwr mewn materion rhwng cydweithwyr, gallwn yn hawdd fod yn erlynydd, gyda’r erlynydd wedyn yn troi’n ddioddefwr.

Dyma le mae rôl arweinydd fel hyfforddwr yn bwysig — ein bod ni’n gobeithio rhoi grym i bobl ddelio â’u problemau eu hunain, yn hytrach na’u datrys i bobl. Mae gen i ddiddordeb mawr mewn hyn ym modd ehangach — sut y gall gwasanaethau cyhoeddus rymuso pobl. Os gall ein sefydliadau ddod yn alluogwyr i wella bywydau pobl, yna byddwn mewn man llawer gwell.

Roedd Gandhi yn foi da, nag oedd e? Rwy’n credu ei fod wedi cael pethau’n iawn pan ddywedodd bod rhaid “Fod y newid yr ydych am ei weld yn y byd.”