Dyfrig Williams
Feb 13, 2018 · 3 min read

Cynhaliom ein diwrnod tîm ar gyfer Tîm Digwyddiadau Research in Practice a Research in Practice for Adults ym mis Rhagfyr. Fe wnes i cynnig y syniad ar gyfer y dydd fel cyfle i edrych ar beth mae ‘da’ yn edrych fel ac i ni nodi’n glir sut allwn ni gefnogi ein gilydd yn well, gan fydd hyn yn hanfodol yn y misoedd sydd i ddod. Rydw i wedi blogio o’r blaen am Arweinyddiaeth Gwas, ac roedd y cyfarfod yn siawns i roi rhai o’r egwyddorion ar waith. Roedd yn gyfle i’r tîm nodi materion ac i gynhyrchu eu hatebion eu hunain (mae’n werth cael cipolwg ar flogbost Neil Tamplin ar Turn the Ship Around am y rhesymeg y tu ôl i hyn).

Ceisiais ddylunio’r diwrnod mewn ffordd systemig. Dechreuon ni drwy edrych ar ein pwrpas er mwyn cael dealltwriaeth glir o’n diben. Fe wnaeth hyn rhoi ffocws clir i ni ar gyfer gweddill y dydd a rhoi ffiniau ar gyfer ein trafodaethau. Roedd hyn yn debyg i’r rheolau sylfaenol ar ddechrau sesiwn hyfforddi cyffredinol. Fe wnaethom ni hefyd gymharu’r rhain gydag amcanion y mudiad a sut maen nhw’n cyd-fynd â’i gilydd.

Ein nodau tîm

Sut ydyn ni’n gwybod os ni’n gweithio mewn modd effeithiol? Fe wnaethon ni grwpio ein syniadau mewn themâu allweddol, ac fe wnaeth hyn ein helpu ni i gael consensws o gwmpas ein nodau. Roedd y rhan yma ynglŷn â deall beth mae tîm da yn edrych fel. Fe wnaeth yr ymarfer rhoi meincnodau llwyddiant i ni a dangosyddion i ddangos pryd rydyn ni ar y trywydd iawn.

Ymddygiad

Fy mlaenoriaethau i

Pa ymddygiadau byddwn ni’n dangos os byddem ni’n cyrraedd ein nodau a sut y byddwn ni’n dangos rhain?

Defnyddiom Raddio Diemwnt (neu ‘Diamond Ranking’ sy’n cael ei gymryd o lawlyfr gwych o dechnegau hwyluso ar gyfer datblygu cymunedol) i nodi ein blaenoriaethau, gyda’r pwysicaf ar y brig. Fe wnaeth yr ymarfer annog trafodaeth a deialog ar beth roeddwn ni’n disgwyl o’n hunain a’n cydweithwyr.

Mae ychydig o drafodaeth yn y byd ehangach ynglŷn a sut mae gwerthusiadau personol yn ychwanegu gwerth. Fodd bynnag, fe fyddaf yn bwydo’r allbynnau yma i mewn i fy nghyfarfodydd gyda staff fel ein bod ni’n gallu cymryd perchnogaeth o’r broses a nodi’n uchelgeision.

Awgrymodd fy nghydweithiwr Ami y dylai ni greu ein diemwntau personol ein hunain er mwyn rhoi sylw ar yr ymddygiadau sy’n bwysig i ni fel unigolion. Roedd hyn yn ddefnyddiol iawn achos fe wnaeth e helpu ni i ddeall beth mae pawb eisiau o’n gydweithwyr.

Gwaith sydd o werth

Roedd ein hymarfer diwethaf yn ymwneud â deall sut rydym yn creu gwerth ar gyfer y mudiad. Beth yw’r pethau pwysicaf rydyn ni’n gwneud fel tîm? Gallem ni wneud y rhain yn well?

Diolch i Dez Holmes am yr awgrym o ddefnyddio Cylchoedd Dylanwad Stephen R. Covey. Helpodd hyn i ni eddwl am y camau cadarnhaol y gallwn ni cymryd i gael mwy o effaith. Fe wnaeth y cysyniad helpu ni i feddwl am beth sydd o fewn ein gallu i newid, ble allwn ni gweithio gydag eraill i ddylanwadu ar newid a beth sydd y tu allan i’n rheolaeth. Fel tîm, gallem gymryd camau penodol ein hunain, gallai i cydlynu penderfyniadau gyda nhw, ac fe wnes i hefyd anfon yr allbynnau i’n Cyfarwyddwr a’n Cyfarwyddwyr Cynorthwyol i agor sgyrsiau amdano faterion eraill. Roedd hyn hefyd yn helpu i ddangos fod y diwrnod wedi bod yn werth chweil a gallai arwain at newid.

Mae’n rhy gynnar i werthuso llwyddiant y dydd yn gyffredinol achos ei bwrpas oedd edrych ar sut ni’n gweithio yn y tymor hir. Os mae unrhyw un eisiau defnyddio neu addau’r dulliau yma, byddai’n grêt i glywed am sut rydych chi’n gwneud hynny. Pob lwc!

Gwneud pethau gwell

Dysgu sut all gwasanaethau cyhoeddus gwneud pethau gwell

Dyfrig Williams

Written by

Cymraeg! Music fan. Cyclist. Scarlet. Work for @researchip @ripfa . Views mine / Barn fi.

Gwneud pethau gwell

Dysgu sut all gwasanaethau cyhoeddus gwneud pethau gwell

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade