Fy nodau am y flwyddyn — sut ydw i’n gwneud?

Ar ddechrau’r flwyddyn cyhoeddais fy nodau ar gyfer 2018. Roeddwn i’n meddwl fe fyddwn i’n cadw fy hun yn atebol trwy leisio fy mwriadau, ac mae fe wedi helpu mi i sylweddoli falle nad oedd fy nodau i wastad or dda ag oedden i’n disgwyl…

Cefais fy arfarniad cwpl o wythnosau yn ôl, ac felly mae hwn yn teimlo fel amser da i fyfyrio dros beth sy’n gweithio a beth sydd ddim.

Felly, sut ydw i’n gwneud hyd yn hyn?

Cydbwysedd gwaith / bywyd

Dyw hyn ddim wastad wedi mynd yn dda. Ond rydw i wedi dysgu lot o’r hyn sydd wedi digwydd ers mis Ionawr. Rydw i wedi llwyddo mewn 2 o’r 4 nod:

  • Rydym yn bwyta bwyd da (coginio digon ar gyfer 2 pryd yw’r ffordd ymlaen!)
  • Rwy’n gweithio’n fwy pwrpasol (rwy’n diffodd fy e-bost yn rheolaidd fel y gallaf ganolbwyntio ar fy nhasg ddiweddaraf. Rydw i wedi bod yn defnyddio Trello i sicrhau fy mod i’n canolbwyntio ar y tasgau pwysig)

Fodd bynnag:

  • Roeddwn i’n hynod o brysur wrth i mi roi ein rhaglen darparu at ei gilydd, ac fe wnaeth pethau mynd o ddrwg i waeth pan wnaeth aelod o’r tîm cael salwch difrifol yn ystod amser prysuraf y flwyddyn. Yn ffodus mae fe’n iawn ac mae’n wych i gael e nôl! Felly doeddwn i ddim nôl yn y tŷ am 6pm yn aml. Rydw i wedi bod yn lot fwy amserol yn ddiweddar, ac rydw i’n tueddu i gyrraedd adref jyst ar ôl 6pm
  • Dydw i ddim wedi mynd beicio yn ystod fy amserau cinio, ond mae golau dydd estynedig yr haf wedi golygu fy mod i wedi bod yn mynd mas ar y beic o leiaf dwywaith yr wythnos. Ym mis Mai fe wnes i seiclo 130 milltir, sy’n 130 yn fwy nag yn fis Ionawr ….

Mae mynd mas ar y beic wedi bod lot yn haws nawr fod haf yma. Rydw i wedi sylweddoli mai’r nosweithiau tywyll oedd yn dal fi nôl yn fwy na dim, ond nawr gallaf neidio ar feic yn hawdd am 8pm.

Mae ymarfer corff yn ganolog i sut rwy’n sicrhau bod gen i iechyd meddwl da, felly rydw i wedi dechrau meddwl amdano sut allai newid fy ymagwedd yn ystod y gaeaf. Efallai fe fydd problemau ar y gweill gan fy mod yn casáu campfeydd ….

Gwell defnydd o’r rhyngrwyd

Mae lot wedi digwydd ers i mi ysgrifennu fy nodau am y flwyddyn, gan gynnwys y sgandal Cambridge Analytica, sydd wedi gwneud i lot o bobl i gwestiynu’r data mae Facebook a Google yn casglu ar bobl. Felly roedd fy amcanion i’n hynod o amserol. Da iawn fi!

Rydw i wedi gwneud yn eithaf da yn y maes yma:

  • Dydw i ddim yn defnyddio unrhyw apiau Google ar fy ffôn i, rwy’n defnyddio Firefox fel porwr a Duck Duck Go yw fy injan chwilio ddiofyn
  • Rydw i wedi symud o Google Drive i Dropbox ac fe wnes i sgwennu’r blogbost yma ar Paper, sy’n cynnwys opsiynau cydweithio defnyddiol iawn. Rydw i hefyd yn defnyddio Piktures i storio lluniau yn Dropbox
  • Rydw i wedi cymryd ap Twitter oddi ar fy ffôn i. Rwy’n synnu ar faint o wahaniaeth y mae hyn wedi’i wneud — dwi ddim yn estyn ar gyfer fy ffôn cymaint ag rwy’n defnyddio Twitter mewn modd sy’n fwy buddiol i mi’n bersonol
Sgrinlun o OSMAnd, sy’n dangos map o Dde Orllewin a Cymru a Lloegr yn y Gymraeg a Saesneg

Bu rhai buddion annisgwyl o hyn i gyd hefyd, yn enwedig i rywun sy’n siarad Cymraeg fel ei hiaith gyntaf. Dyw symud o Google Maps i OSMAnd ddim wedi bod mor boenus ag oedden i’n disgwyl, a nawr mae gen i fapiau yn y Gymraeg, hyd yn oed o Loegr!

Fe wnes i ystyried defnyddio Duck Duck Go fel fy mhorwr ar fy ffôn, ond fe wnes i benderfynu sticio gyda Firefox oherwydd y rhyngwyneb Cymraeg. Ac rwy’n falch fy mod i wedi gwneud hynny gan fod Mozilla yn parhau i weithio ar eu datblygiad iaith Gymraeg trwy Common Voice, lle maen nhw’n ceisio cael set ddata fawr o leisiau dynol i’w defnyddio mewn technoleg Cymraeg. Dyna chi arwyr!

Rydw i hefyd wedi dechrau cefnogi podlediadau rwy’n mwynhau ar Patreon. Fel rhywun sydd wedi chwarae mewn nifer o fandiau aflwyddiannus, gallai ddweud bod ychydig o gefnogaeth i bobl greadigol yn gwneud gwahaniaeth mawr. Rwy’n caru gwrando ar y bodlediadau yma achos maen nhw’n rhoi persbectif sydd tu allan i’r brif ffrwd ar bethau. Rwy’n dal i brynu recordiau mewn oedran o ffrydio (a dylech chi hefyd) am yr un rhesymeg — mae’n galluogi i mi gefnogi pethau rwy’n gwerthfawrogi, sy’n hollbwysig os rydw i am i’r bodlediadau yma i barhau i fodoli.

Yr ail reswm yw bod y ffordd rwy’n cyrchu cyfryngau ar-lein yn siapio’r rhyngrwyd rwy’n defnyddio. Mae lot o drafodaeth wedi bod ynglŷn â pham mae Facebook yn casglu data, a’r rheswm syml yw mai dyma sut maen nhw’n generadu arian. Rwy’n profi model gwahanol bosib i’r trwy dalu am gynnwys yn hytrach na’i dderbyn am ddim gyda hysbysebion. Ai dyma’r dyfodol? Mae’n werth gwylio araith TED Jaron Larnier ar hyn.

Gweithio’n agored

Rydw i wedi bod yn gymharol gyson â’m blogio hyd yn hyn eleni. Rydw i wedi cynhyrchu 9 blogbost dwyieithog mewn 21 wythnos pythefnos ar hugain, sy’n gweithio mas fel jyst o dan blogbost bob dwy a hanner wythnos.

Dydw i heb fod mor dryloyw â’r criw Nodiadau Wythnosol, ond rydw i wedi rhannu fy ngwaith i mewn modd sy’n fuddiol i mi, ac rwy’n gobeithio sydd o fudd i eraill. Rydw i wedi bod yn ceisio nodi’r pethau sydd wedi bod yn ymarferion dysgu i mi.

Gan edrych yn ôl dros y blogbostau hyd yn hyn, gallai rhannu mewn i mewn i’r categorïau canlynol:

Dysgu sut i arwain tîm yn well

Mae’r ddwy blogbost yma wedi rhoi cyfle i mi i adlewyrchu ar hyfforddiant rydw i wedi cymryd rhan ynddo:

Newid ein harferion gwaith

Myfyrio ar adnoddau dysgu

Unrhyw beth arall?

Rwy’n caru darllen llenyddiaeth Saesneg, ond wnes i ddim joio’r llyfrau Cymraeg wnes i ddarllen yn yr ysgol. Fe wnaeth fy mhartner i Kelly prynu nofelau Cymraeg i mi am Nadolig sydd wedi agor byd newydd i fyny i mi. Mae hyd yn oed y Guardian, sydd wedi cyhoeddi rhai pethau arswydus yn ddiweddar am ieithoedd brodorol (a Chymraeg yn benodol — un ar Scrabble Cymraeg ac erthygl sy’n cynnig bod addysg Gymraeg yn niweidio plant) wedi cyhoeddi erthygl ar oes aur llenyddiaeth Gymraeg.

Felly, rwy’n hapus iawn gyda sut mae pethau’n gyffredinol. Er hynny, mae’n rhaid i mi wneud yn well ar ochr gwaith / bywyd ac mae hynny yn bendant yn bosibl. Mae ysgrifennu adlewyrchiad o’r flwyddyn hyd yn hyn wedi bod yn ffordd ddefnyddiol o weld beth sy’n gweithio a beth sydd ddim. Mae fe hefyd wedi helpu fi i gadw fy hun yn atebol trwy roi fy mwriadau yn yr awyr agored ac i adlewyrchu ar yr effaith y mae fy nodau wedi’i gael, felly wnâi ysgrifennu blogbost arall ar ddiwedd y flwyddyn i weld ble ydw i.

Rwy’n gobeithio bod 2017 yn mynd yn dda i chi gyd, a diolch i bawb sydd wedi cymryd yr amser i ddarllen fy ngwaith ac i roi sylwadau — mae’n bendant yn cael ei werthfawrogi!

Gwneud pethau gwell

Dysgu sut all gwasanaethau cyhoeddus gwneud pethau gwell

Dyfrig Williams

Written by

Cymraeg! Music fan. Cyclist. Scarlet. Work for @researchip @ripfa . Views mine / Barn fi.

Gwneud pethau gwell

Dysgu sut all gwasanaethau cyhoeddus gwneud pethau gwell