Dyfrig Williams
Jul 23 · 3 min read

Rwy’n fwy hyderus yn fy ngwaith nag ydw i byth wedi bod o’r blaen, ond rydw i wastad yn teimlo bod mwy i’w ddysgu. Efallai bod hyn yn deillio o’r ffaith fy mod i’n gyffredinolydd ym maes gwasanaethau cyhoeddus, tra bod Research in Practice yn arbenigo yng ngofal cymdeithasol.

Rydw i hefyd wedi datblygu agwedd iachach tuag at gyflawniad. Pan ddechreuais ym myd gwaith pan roeddwn i’n 21 oed, cefais fy syfrdanu gan wybodaeth a phrofiad y bobl o’m cwmpas i.

Mae Alison Domakin wedi rhannu papur gyda fi gan Barry Mason. Mae’r papur ar gymryd risgiau perthynol a’r berthynas therapiwtig. Mae’r papur wedi cyflwyno’r cysyniad o ansicrwydd diogel i mi, ble mae gwerth mewn peidio gwybod, mynegi chwilfrydedd a gwrando’n barchus.

Amheuaeth awdurdodol

O ran trefniadaeth, mae llawer o arweinwyr yn aml yn ceisio fod yn berffaith. Mae damcaniaeth Mason yn seiliedig ar unigolyn mewn argyfwng, ond mae’n cyfateb i sut rydym yn disgwyl i bobl weithredu o fewn gwasanaethau cyhoeddus. Disgwylir i ni fod yn berffaith. Dyw hyn ddim yn gadael unrhyw le i fethu, ac felly dim cyfle i ddysgu ohono. Dyw ansicrwydd diogel ddim yn golygu ein bod ni’n gwybod dim byd, ond yn hytrach bod ein gwybodaeth ni ddim yn absoliwt.

Dyw Mason ddim yn gweld ansicrwydd diogel fel cyflwr goddefol, ond fel ffordd o herio. Rydw i wrth fy modd â’r cysyniad o amheuaeth awdurdodol, sy’n gosod arbenigedd yng nghyd-destun ansicrwydd. Mae hyn yn gweithio mewn amgylcheddau cymhleth ble nad oes gan achos ac effaith perthynas llinol. Mae’n cydnabod na allwn wybod popeth, tra’n ganiatáu i ni gydnabod ein cryfderau a’n gwerth.

Does dim un maint sy’n addas i bawb

Mae ansicrwydd diogel yn awgrymu y gellir datblygu esboniadau newydd gyda phobl, a does dim un ateb hawdd a all ddatrys popeth. Mae whatsthepont wedi ysgrifennu blogbostau ffantastig ar syndrom bwled arian, gan gynnwys hon ar ddulliau rheoli, a hon ar gylch bywyd bwled arian. Fel ym maes therapi, does dim un dull hudol a all datrys pob problem mewn amgylcheddau cymhleth.

Risg

Mae Mason hefyd yn edrych ar sut y gallwn ganiatáu i bobl fod yn ddigon diogel i fforio drwy ansicrwydd. Mae hyn yn sicr yn cyd-fynd â fy ngwaith yn Good Practice WAO, lle buom yn archwilio agwedd sefydliadol at risg. Pan rydyn ni’n cysidro ein bod ni mewn sefyllfa o wybodaeth absoliwt, roedd pobl yn fwy tebygol o feddwl y byddai adrodd yn ôl am fethiant yn meddwl y byddan nhw’n cael eu hymddiswyddo. Byddai staff yn fwy tebygol o weithio i drefniadaeth dros synnwyr cyffredin a byddai cynnwys defnyddwyr gwasanaeth yn dod yn llai ystyrlon a mwy symbolaidd.

Methiant

Mae ymagwedd Mason yn cyd-fynd ag agwedd ‘diogel i fethu.’ Mae cymaint yn y fantol yng ngofal cymdeithasol, ond mae Mason yn cydnabod yr her o weithio mewn amgylcheddau cymhleth a’i rhoi ar waith ym maes therapi:

“Fy mhryder i yw… ein bod ni’n chwarae mor ddiogel fel ein bod ni’n gwneud anghymwynas â’r cleientiaid hynny (a’n cydweithwyr) trwy ddal agweddau defnyddiol ar ein harbenigedd therapiwtig (a goruchwyliol) yn ôl. Mae pobl yn dod i therapi gyda safbwynt ble y bydd angen iddynt gymryd ychydig o risgiau. Yn wir, rydym yn gwybod bod mynd i therapi yn risg ynddo’i hun i lawer. Mae’r cleientiaid yma yn haeddu therapyddion a fydd yn gwneud yr un peth.”

Felly nid yw chwarae’n ddiogel yn rysáit ar gyfer llwyddiant. Mae’r agwedd hon at risg yn cysylltu â llawer o beth mae Paul Taylor wedi ysgrifennu ar fethiant, gan gynnwys y blogbost yma ar symud o fethiant araf a thwp i fethiant cyflym a deallus:

“Mae’n debygol y bydd y sefydliad sy’n gweithredu lot o syniadau yn methu’n aml. Dim ond mewn sefydliad sy’n maddau y gall arloesedd ffynnu. Ac os methiant yw’r cyfrwng ar gyfer arloesi, ein her yw gwneud ein sefydliadau yn fwy maddeuol.”

Gallwn ni ddim gwybod popeth, nac ychwaith fod yn berffaith drwy’r amser. Yn wir, dim ond trwy herio terfynau ein dealltwriaeth a chyfaddef cyfyngiadau ein gwybodaeth y gallwn wella. Dim ond wedyn y gallwn ddarparu’r gwasanaethau rhagorol y mae pobl yn eu haeddu.

Gwneud pethau gwell

Dysgu sut all gwasanaethau cyhoeddus gwneud pethau gwell

Dyfrig Williams

Written by

Cymraeg! Music fan. Cyclist. Scarlet. Work for @researchip @ripfa . Views mine / Barn fi.

Gwneud pethau gwell

Dysgu sut all gwasanaethau cyhoeddus gwneud pethau gwell

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade