Dyfrig Williams
Jun 18 · 2 min read

Rydw i wedi bod yn weld y byd mewn modd mwy caredig ers i mi ddechrau gweithio i Research in Practice a Research in Practice for Adults, a dyw hyn ddim yn beth bach o ystyried pa mor erchyll mae’r byd ehangach yn edrych ar y foment.

Rydw i wedi gweithio gyda lot o bobl sy’n galw eu hunain yn wneuthurwyr newid. Yn aml iawn y maen nhw a fi yn teimlo rhwystredigaeth amdano’r amser mae’n cymryd i newid pethau. Rydw i wedi clywed pobl yn dadlau am y gyfatebiaeth tancer, ble mae’n cymryd sbel i droi gwasanaeth o gwmpas.

Dyw e ddim yn cymryd oes i droi tancer rownd y ffordd yma…

Dyw’r dicter yma ddim yn newid calonnau a meddyliau. Dyw cywilyddio pobl ddim yn gweithio. Rydw i wedi gweithio gyda chyrff preifat sydd wedi defnyddio sioc i amlygu’r modd hen ffasiwn y mae cyrff yn gweithio, gan anghofio’r cyfyngiadau y maen nhw’n gweithio o fewn. Dydw i byth wedi cwrdd ag unrhyw un sydd wedi cynllunio gwasanaeth yn faleisus, ac rwy’n hyderus na fydd hyn byth yn digwydd. Mae Sbectrwm Rhesymau dros Fethiant Amy C. Edmondson yn dangos nad yw bai yn briodol ar wahan i pan mae pobl yn dewis mynd yn erbyn proses neu arfer.

Mae dyfyniad Deming ar “systemau drwg, nid pobl ddrwg” yn eiriau pwerus. Mae ymwybyddiaeth dda o ddiwylliant a systemau yn ein galluogi i gael sgyrsiau gwahanol. Yn lle taflu bai, gallwn gael sgyrsiau adeiladol ynghylch newid sy’n seiliedig ar empathi. Mae newid yn dechrau trwy ddeall y system a ffeindio’r broblem go iawn i’w datrys.

Mae’r meddylfryd yma’n helpu ni i weithio gyda phobl ac i symud i ffwrdd o ymagwedd wrthwynebus. Os na all cydweithwyr weithio gyda’i gilydd, yna does dim siawns y byddant nhw’n gallu gweithio gyda chymunedau i ddarparu gwasanaethau effeithiol.

Mae Myron Tribus yn cynnig prawf diddorol yn ei bapur ar Theori Germau Rheolaeth:

“Ceisiwch ddychmygu ei bod hi’n 1869. Mae Pasteur newydd dangos bod eplesu yn cael ei achosi gan organebau sy’n cael eu cludo yn yr awyr. Rydych chi wedi cael gwahoddiad i siarad o flaen grŵp o feddygon nodedig. Yr hyn yr ydych yn ddeall o’ch darlleniadau yw bod gweithredoedd y meddygon enwog yma’n lladd eu cleifion mewn gwirionedd.

Eich tasg chi yw eu perswadio nhw i anghofio’r rhan fwyaf o beth y maen nhw wedi dysgu, i roi’r gorau i lawer o’r doethineb y maen nhw wedi’i gronni dros eu gyrfaoedd nodedig ac i ailadeiladu eu dealltwriaeth o feddygaeth ynghylch theori germau newydd. Ydych chi’n meddwl eich bod chi’n gallu gwneud hyn? Ydych chi’n meddwl y gallech eu hargyhoeddi? Ydych chi’n credu y byddan nhw’n falch o glywed hyn?”

Dylem gofio hyn wrth i ni geisio newid ymddygiad a systemau. Fel y dywed Tribus, mae staff yn gweithio yn y system. Mae gweithio ar y system ei hun yn rôl strategol, a rhaid gweithio gyda staff i’w wella. Dim ond trwy gydweithio a chydymdeimlo ag eraill y gallwn ddarparu gwasanaethau da a gwella bywydau pobl.

Gwneud pethau gwell

Dysgu sut all gwasanaethau cyhoeddus gwneud pethau gwell

Dyfrig Williams

Written by

Cymraeg! Music fan. Cyclist. Scarlet. Work for @researchip @ripfa . Views mine / Barn fi.

Gwneud pethau gwell

Dysgu sut all gwasanaethau cyhoeddus gwneud pethau gwell

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade