Sut i roi meddylfryd twf ar waith

Dyfrig Williams
Nov 19 · 3 min read

Mae cysyniad Carole Dweck o Feddylfryd Twf wedi cael ei drafod ym maes addysg ers sbel, ond mae’r cysyniad wedi cael ei drafod llai mewn meysydd eraill.

Meddylfryd twf yw ble mae pobl yn meddwl bod nhw’n gallu datblygu trwy weithio’n galed ac o adborth pobl eraill. Meddylfryd sefydlog yw’r gwrthwyneb, ble mae pobl yn credu bod rhagoriaeth yn gynhenid.

Mae amser y cysyniad wedi dod, yn enwedig o ran ddarpariaeth gwasanaethau cyhoeddus. Er bod y syniad wedi’i gynllunio ar gyfer unigolion, mae gen i ddiddordeb mewn sut mae’n edrych ar lefel mudiadol.

Mae gweledigaeth diwydiannol sydd gan gwasanaethau cyhoeddus fel arfer, ble rydym yn gwybod yr atebion cywir yn barod ac rydym yn gallu cynnig rheini ar raddfa fawr. Ond mae’n amlwg nad yw’r gweledigaeth yma yn addas i’w ddiben, fel y mae Simon Penny wedi ysgrifennu yn y blogbost yma ar ddylunio ar gyfer Bromford Lab:

“Ni chafodd ein gwasanaethau cyhoeddus a chymdeithasol ei sefydlu trwy broses ddylunio modern. Cafodd rhain ei sefydlu trwy awtocratiaeth tadol ar gyfer boblogaeth a oedd yn byw mewn cyfnod ar ôl rhyfel. Roedd hyn yn ymateb i’r angen i wella iechyd a lles dinasyddion. Roedd y gwasanaethau’n addas i bawb a doedd dim llawer o ymgynghori; yn syml, roedd pobl yn derbyn yr hyn a roddwyd iddynt. Fodd bynnag, dros y blynyddoedd maen nhw wedi esblygu i mewn i strwythurau ansefydlog sydd yn aml yn methu i fynd i’r afael ag anghenion poblogaeth wahanol iawn.”

Methiant

Mae meddylfryd twf ar ei fwyaf amlwg wrth cysidro methiant. Mae meddylfryd sefydlog yn golygu ein bod ni eisoes yn gwybod popeth sydd angen gwybod, ac felly gallwn ddarparu gwasanaeth perffaith. Meddylfryd twf yw’r gwrthwyneb i hyn, ble rydym yn dysgu o fethiant, o bobl eraill a’r amgylchiadau. Mae hyn yn golygu bod angen creu amgylchedd diogel i fethu fel bod pobl yn gallu ddysgu o gamgymeriadau yn lle’u cuddio nhw.

Arweinyddiaeth a diwylliant

Rhaid arwain y ddiwylliant yma o’r brig. Mae Carole Dweck yn edrych ar y cysyniad yn y feirniadaeth yma o’i gwaith ar gyfer Adolygiad Busnes Harvard. Gellir trosi nodweddau athro delfrydol i arweinydd. Ond nid yw’r syniad ynddo’i hun yn ddigonol, rhaid hefyd rhoi arferion ehangach ar dwf a dysgu ar waith. Mae’r blogbost yma gan James Whittaker yng nghyfres One To Zero Medium yn dda iawn. Mae’n edrych ar arweinyddiaeth Microsoft a chanlyniadau meddylfryd sefydlog:

“Nid oedd unrhyw un yn gallu cystadlu â mewnwelediadau eu meddyliau strategol. Fe wnaethant arbenigo mewn penderfyniadau cyflym a dominyddu eu cyd-weithwyr. Ond mae disgrifio’r gweiddi, y diswyddiadau, a’r honiadau o daflu cadeiriau fel ‘angerdd arweinydd’ yn methu’r pwynt: fe wnaethant gyflawni eu hymddygiad gwenwynig trwy amgylchynu eu hunain gydag arweinwyr eraill a wnaeth efelychu’r ymddygiad yma. Fe wnaethant creu diwylliant unswydd wrywaidd o reoli a oedd yn sicrhau bod pob rheolwr yn edrych yr un fath, yn swnio’r un fath, ac yn gweithredu yn yr un fath.”

Dyw’r ymddygiadau a wobrwywyd yn yr enghraifft yma ddim yn gweithio mewn amgylchedd diwydiannol, heb sôn am amgylchedd cymhleth fel maes gwasanaethau cyhoeddus. Os ydych chi’n mynd i’r eithaf o’r meddylfryd wrywaidd sefydlog yma, rydych chi’n gweithio mewn sefydliad gwenwynig fel Uber.

Mae’n werth cysidro sut mae’r meddylfryd yn amlygu ei hun yn y gweithle. Mae fe mor bwysig i gwybod beth dydyn ni ddim yn gwybod. Mae gostyngeiddrwydd mor bwysig o fewn gwasanaethau os ydym am gweithio gyda a dysgu o bobl. Os all ein mudiadau arddangos meddylfryd twf, yna byddant mewn sefyllfa gwell i ddeall sut y byddai bywyd gwell yn edrych fel i’r bobl o fewn ein cymunedau. Yna byddwn mewn sefyllfa well o lawer i helpu nhw i fyw’r bywydau yna.

Gwneud pethau gwell

Dysgu sut all gwasanaethau cyhoeddus gwneud pethau gwell

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade